Thursday, January 24, 2013

คำกล่าวอาราธนาศีล ๕

คำกล่าวอาราธนาศีล ๕

มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ
ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ

ทุติยัมปิ มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ
ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ

ตะติยัมปิ มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ
ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอศีล ๕ ข้อพร้อมทั้งพระรัตนตรัยเพื่อประโยชน์แก่การจะรักษาต่างๆกัน

คำกล่าวถวายผ้ากฐิน

คำกล่าวถวายผ้ากฐิน

อิมัง ภันเต สะปะริวารัง กะฐินะจีวะระทุสสัง สังฆัสสะ
โอโณชะยามะ สาธุโน ภันเต สังโฆ อิมัง สะปะริวารัง
กะฐินะ ทุสสัง ปะฏิคคัณหาตุ ปะฏิคคะเหตะวา จะ
อิมินา ทุสเสนะ กะฐินัง อัตถะระตุ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง
หิตายะ สุขายะ

(อารธนาศีลห้า)
ทุติยัมปิ ...
ตะติยัมปิ ...

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้ากฐินจีวรกับทั้งบริวารนี้ แด่พระสงฆ์ ขอพระสงฆ์จงรับผ้ากฐินกับทั้งบริวารนี้ของข้าพเจ้าทั้งหลาย และเมื่อรับแล้ว ขอจงกรานใช้กฐินด้วยผ้านี้ เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้า ทั้งหลายสิ้นกาลนานเทอญ

คำทักทาย คำขอบคุณและคำกล่าวลา ในอาเซียน

คำทักทาย คำขอบคุณและคำกล่าวลา ในอาเซียน

   ในสังคมมนุษย์เรา เมื่อมีการพบปะกันทุกครั้งเรามักจะมีคำพูดที่เราใช้เป็นคำทักทายกันเป็นธรรม เนียมแบบปฏิับัติ ในแต่ละชาติพันธุ์ก็มีคำพูดทักทาย คำกล่าวคำขอบคุณและคำกล่าวลาเมื่อต้องจากกัน  ดังนั้นในหน้านี้จึงขอนำคำกล่าวทักทาย คำขอบคุณ และคำกล่าวลา ของชนในกลุ่มสมาชิกอาเซียนมานำเสนอให้ท่านได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกัน หากท่านใดมีกิจกรรม  หรือความรู้ ข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียนดีๆเรามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปพร้อมๆกันโดยท่านสามารถ ส่งข้อมูลดังกล่าวมาให้เราเพื่อที่เราจะได้นำขึ้นมาไว้ในหน้าเว็บไซต์ห้อง เรียนอาเซียนแห่งนี้ โดยสามารถส่งมาที่ ผู้ดูแลเว็บไซต์ 

 

                           คำกล่าวทักทายหรือกล่าวสวัสดีกันเมื่่อพบกัน

ประเทศ                                             คำกล่าวทักทาย                    อ่านออกเสียงว่า
 
 
Brunei                                     ซาลามัต ดาตัง                            ซา-ลา-มัด-ดา-ตัง
Cambodia                              ซัวสเด                                          ซวด-สะ-เด
Indonesia                               ซาลามัต เซียง                              ซา-ลา-มัด-เซียง
Laos                                        สะบายดี                                      สะ-บาย-ดี๋
Malaysia                                ซาลามัต ดาตัง                              ซา-ลา-มัด-ดา-ตัง
Myanmar                               มิงกาลาบา                                     มิง-กา-ลา-บา
Philippine                              กูมุสตา                                           กู-มุด-สะตา
Singapore                              หนีห่าว                                           หนี-ห่าว
Thailand                                สวัสดี                                                สะ-หวัด-ดี
Vietnam                                 ซินจ่าว                                            ซิน-จ้าว


                         คำกล่าวแสดงความขอบคุณ            

    ประเทศ                                                 อ่านออกเสียงว่า

 
Brunei                                                    ตรีมอ กาเซะฮ         
Cambodia                                              ออกุน,ออกุนเจริญ 
Indonesia                                                เทอริมากาซิ 
Laos                                                         ขอบใจ          
Malaysia                                                   ตรีมอ กาเซะฮ         
Myanmar                                                 เจซูติน บาแด           
Philippine                                               มารามิงสลามัต        
Singapore                                              ตรีมอ กาเซะฮ         
Thailand                                                 ขอบคุณ        
Vietnam                                                  กามเอิน                          คำกล่าวอำลาหรือกล่าวลา           

    ประเทศ                                                 อ่านออกเสียงว่า

 

Brunei                                                     ซือลามัต ติงฆัล       
Cambodia                                            เรียนซันเฮย
Indonesia                                             ซาลามัดจาลัน          
Laos                                                      โซกดี 
Malaysia                                                ซือลามัต ติงฆัล       
Myanmar                                              ตาตา 
Philippine                                            ปาลาม          
Singapore                                            ซือลามัต ติงฆัล                   
Thailand                                              ลาก่อน
Vietnam                                               ตามเบียด

Saturday, January 5, 2013

หลักการกล่าวแนะนำวิทยากร

หลักการกล่าวแนะนำวิทยากร

     ในการพูดบางโอกาส ไม่ว่าจะเป็นการสัมมนา การอภิปราย หรือการโต้วาทีนั้น มักมีโฆษกหรือพิธีกรเป็นผู้ดำเนินรายการ และกล่าวแนะนำวิทยากรหรือผู้พูดให้ผู้ฟังรู้จัก เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์และความเลื่อมใสศรัทธา
     พชร  บัวเพียร  ได้กล่าวถึงหลักสำหรับการกล่าวแนะนำผู้พูด ดังนี้
 1. ควรถามผู้พูดก่อนขึ้นพูดว่า ต้องการหรือไม่ต้องการให้แนะนำอะไรบ้าง
 2. กล่าวถึงเหตุหรือความสำคัญของเรื่องที่ผู้พูดจะพูด โดยพูดสั้นๆ แต่ให้ได้เนื้อความครบถ้วน
 3. เริ่มด้วยการปฏิสันถารผู้ฟัง แล้วจึงแนะนำผู้พูดโดยเริ่มจากชื่อ สกุล การศึกษา ตำแหน่งที่ทำงาน ความรู้ ประสบการณ์ และความสำคัญของผู้พูด โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับเรื่องนี้
 4. เสร้างบรรยากาศให้เกิดความเป็นกันเองระหว่างผู้พูดกับผู้ฟัง ทำให้ผู้พูดอยากพูดและผู้ฟังอยากฟัง
 5. อย่าพูดเกี่ยวกับตัวเอง หรืออย่าพูดราวกับว่าจะพูดเรื่องนั้นๆ เสียเอง
 6. อย่ายกยอผู้พูดจนเกินความเป็นจริง

      แต่อย่างไร การกล่าวคำแนะนำผู้พูดมีข้อควรระวังบางประการซึ่ง กุณฑลีย์  ไวทยะวณิช กล่าวไว้ ดังนี้
 1. ไม่ควรใช้เวลาในการกล่าวคำแนะนำวิทยากรนานเกินไป ต้องให้สัดส่วนความสำคัญของเนื้อหามากกว่าส่วนเสริม เพราะผู้ฟังต้องการฟังเรื่องราวที่ผู้พูดจะพูดมากกว่าชีวประวัติผู้พูด
 2. ไม่ควรยกย่องผู้พูดจนเกินความจริง
 3. ไม่ควรให้รายละเอียดในเรื่องส่วนตัวของผู้พูด
 4. ควรให้ผู้พูดหรือวิทยากรได้อ่านคำกล่าวแนะนำตัวของผู้ พูดก่อน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องหรือเพิ่มเติมในเรื่องยศ ตำแหน่ง สถานศึกษา หน้าที่การงานปัจจุบัน รวมทั้งความสามารถและประสบการณ์ต่างๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัย
 5. ควรอ่านออกเสียงชื่อนามสกุลของผู้พูดให้ผู้พูดฟังก่อนเพื่อความถูกต้อง
 6. ควรใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย ชัดเจน

      หลังจากที่ผู้พูดหรือวิทยากรกล่าวจบแล้ว พิธีกร ผู้ดำเนินรายการควรกล่าวขอบคุณผู้พูดเพื่อแสดงมารยาทอันดีงาม และเป็นการเสริมแรงให้ผู้พูดที่ได้เผยแพร่ความรู้ ความติด และสละตนเพื่อประโยชน์สังคมสืบไป

คำกล่าว ดีใจในวันแต่งงาน

ในงานแต่งงานงานหนึ่ง   ในขณะที่ดื่มกินกันไปได้สักพักใหญ่
พิธีกรในงานก็เชิญคู่บ่าวสาวขึ้นเวทีเพื่อกล่าวอะไรเล็กๆน้อยๆ
เป็นการขอบคุณแขกที่ให้เกียรติมาร่วมงานแต่ง
เจ้าบ่าวที่เริ่มจะได้ที่ก็ขึ้นกล่าวทันที   ว่ากันเป็นกลอนเลย
" วันนี้ดีใจจะได้เมีย
หลังจากที่ได้เสียกันหลายหน
วันนี้จะมีเมียเป็นตัวเป็นตน
ขอบใจแขกทุกคนที่มางาน "
พอกล่าวจบเท่านั้น   พวกเพื่อนๆเจ้าบ่าวปรบมือกันเกรียวกราว
ต่างก็พูดกันขรมว่า   " มันแน่จริงๆว่ะ...เพื่อนกู "
ฝ่ายเจ้าสาวก็รู้สึกอับอายและเสียหน้าเป็นอย่างยิ่ง  
จึงกล่าวขอบคุณบรรดาแขกที่มาร่วมงานด้วยเสียงหวานๆน่ารักว่า...
" เช่นกันค่ะ "
" วันนี้ดีใจที่ได้ผัว
เคยเสียเนื้อเสียตัวก็หลายหน
วันนี้ดีใจได้ผัวเป็นตัวตน
แต่เป็นคนที่เท่าไหร่...ไม่ได้จำ "สคริปต์พิธีกรนักเรียนกล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียน(ภาษาอังกฤษ)

Script for welcome the Committee on Standards and Quality Assessment Triple A Company Plc
สคริปต์กล่าวต้อนรับ คณะกรรมการรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา บริษัท ทริปเปิ้ลเอ จำกัดมหาชน
…………………………………………………………………………………………………………………………….
Moderator(พิธีกร)….Respectfully The Sheriff Charoen Sin, the Committee on Standards  Quality Assessment Company Plc and the great honors.
My name is Prapassara  ponpan.  I am a student in the 6/1 grade of Anuban Charoen Sin school.  On behalf of the teachers and students of Anuban Charoen Sin school, We welcome with great pleasure the Board of Standards and Quality Assessment. To inspect the quality education of Anuban Charoen Sin school, Between 23 to 25 January 2013.
On this opportunity, I would like to invite the President of the Board of Education faculty, teachers and Student Council President to welcome the visitors …… Thanks.
(หลังจากผูกผ้าขาวม้าและมอบช่อดอกไม้แล้ว)
Moderator(พิธีกร)….Respectfully invited Mr Weerapong Buranasin, The Sheriff Charoen Sin to Introduced  Charoen Sin District and welcome the visitors.
(หลังจากนายอำเภอเจริญศิลป์กล่าวแนะนำอำเภอเจริญศิลป์จบแล้ว)
Moderator(พิธีกร)….On this opportunity, I would like to invite the honors to watch the VTR on history activities and administration of Anuban Charoen Sin school. …… thanks
(หลังจบ VTR แล้ว)
Moderator(พิธีกร)….The honors,  Our school is the first moral of the story telling, music and sports. May we have to show the Ram Uay porn to Welcome the board of visitors. Please, enjoy the show now.
(หลังจบการแสดงแล้ว)
Moderator(พิธีกร)….Respectfully invited  the President of the Board of Directors to meet on the first visit and evaluate the school.
The End
……………………….
Moderator(พิธีกร)….Respectfully The Sheriff Charoen Sin, the Committee on Standards  Quality Assessment Company Plc and the great honors.
คำอ่าน…รี้สเพ็คทฟู ลลี่ เดอะ เชรีฟฟ เจริญ ศิลป์, เดอะ  คอมมิตที้ ออน แสตนดาร์ดส แอนด คัวลิที่ แอสเซสเม้นท คอมพานี พีแอลซี แอนด เดอะ เกร้ท ออนเน้อะส.
คำแปล…กราบเรียน  นายอำเภอเจริญศิลป์  คณะกรรมการรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาบริษัท ทริปเปิ้ลเอ จำกัด มหาชน  และท่านผู้มีเกียรติ  ที่เคารพอย่างสูง
My name is Prapassara  ponpan.  I am a student in the 6/1 grade of Anuban Charoen Sin school.
คำอ่าน…มาย เนม อี้ส ประภัสรา  โพนพันธ์   ไอ แอม อะ สทิวเด้นท อิน เดอะ ซิ้กซ เฟิ้สท เกร้ด อ้อฟ อนุบาลเจริญศิลป์ สคูล
คำแปล…ดิฉันชื่อประภัสรา  โพนพันธ์  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1  โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์
On behalf of the teachers and students of Anuban Charoen Sin school, I welcome with great pleasure the Board of Standards and Quality Assessment. To inspect the quality education of Anuban Charoen Sin school, Between 23 to 25 January 2013.
คำอ่าน…ออน บีฮาฟ อ้อฟ เดอะ ทีชเช่อะส  แอนด สทิวเด้นทส อ้อฟ อนุบาล เจริญศิลป์ สคูล,  ไอ เวลคัม วิท เกร้ด พลีสเช่อะ เดอะ บอร์ด อ้อฟ แสตนดาร์ด แอนด คัวลิทิ แอสเซสเม้นท.  ทู อินสเป้คท เดอะ คัวลิทิ เอ้ดดุเคซั่น อ้อฟ อนุบาลเจริญศิลป์ สคูล, บีทวีน ทะเว็นตี้ทรี ทู ทะเว็นตี้ฟิฟท แจนอุเอรี่  ทู เธาซั่น เธอทีน.
คำแปล…ในนามคณะครูและ นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์ ขอต้อนรับคณะกรรมการรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อตรวจเยี่ยมการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์  ระหว่างวันที่  23 – 25  มกราคม  2556 ด้วยความยินดียิ่ง
On this opportunity, I would like to invite the President of the Board of Education faculty, teachers and Student Council President to welcome the visitors …… Thanks.
คำอ่าน…ออน ธีส อ้อพพอททูนิทิ, ไอ แฮพ ทู อินไว้ท เดอะ เพรซิเด้นท อ้อฟ เดอะ บ้อด อ้อฟ เอ้ดยุเคซั่น แฟคคัลทิ, ทีชเช่อะส แอนด เดอะ สทิวเด้นท เคาซิล เพรซิเด้นท ทู เวลคัม เดอะ วิซิทเต่อะส…..แธ้งส.
คำแปล…โอกาสนี้ ขอเรียนเชิญท่านประธานคณะกรรมการสถานศึกษา  คุณครู และประธานคณะกรรมการสภานักเรียน ต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมค่ะ………………….ขอบคุณค่ะ
(หลังจากประธานคณะกรรมการสถานศึกษา/ตัวแทนคณะครูและประธานสภานักเรียนผูกผ้าขาวม้าและมอบช่อดอกไม้ให้คณะกรรมการตรวจเยี่ยมเสร็จแล้ว)
Moderator(พิธีกร)….Respectfully invited Mr Weerapong Buranasin, The Sheriff Charoen Sin to Introduced  Charoen Sin District and welcome the visitors.
คำอ่าน…รี้สเป้คฟุลลิ อินไวทเท็ด มิสเตอร์ วีระพงษ์ บูรณะศิลป์ เดอะ เชรีฟฟ เจริญศิลป์ ทู อินโทรดิ้วซท เจริญศิลป์ ดีสทริคท แอนด เวลคัม เดอะ วิซิทเท่อร์ส.
คำแปล…กราบเรียนเชิญ นายวีระพงษ์  บูรณะศิลป์ ท่านนายอำเภอเจริญศิลป์ กล่าวแนะนำอำเภอเจริญศิลป์และกล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมค่ะ
(หลังจากนายอำเภอเจริญศิลป์กล่าวแนะนำอำเภอเจริญศิลป์จบแล้ว)
Moderator(พิธีกร)….On this opportunity, I woud like to invite the honors to watch the VTR on history activities and administration of Anuban Charoen Sin school. …… thanks
คำอ่าน…ออน ดี้ส อ้อพพอททูนิทิ, ไอ วู้ด ไล้ค ทู อินไว้ทส เดอะ ออนเน่อะส ทู ว้อทช เดอะ วีทีอา ออน ฮิสทอริ แอ้คทิวิทิส แอนด แอ้ดมินิสเทรซั่น อ้อฟ อนุบาลเจริญศิลป์ สคูล………แธ้งคส.
คำแปล…โอกาสนี้ ขอเรียนเชิญผู้มีเกียรติทุกท่านชมวีทีอาร์แนะนำประวัติ กิจกรรมและการบริหารงานของโรงเรียนเจริญศิลป์ค่ะ………ขอบคุณค่ะ
(หลังจบวีทีอาร์แล้ว)
Moderator(พิธีกร)….The honors,  Our school is the first moral of the story telling, music and sports. May we havet to show the Ram Uay porn to Welcome the board of visitors. Please, enjoy the show now.
คำอ่าน……เดอะ ออนเน่อะส, อาวเอ้อ สคูล อี้ส เดอะ เฟิ้สท มอรัล อ้อฟ เดอะ สตอรี่ เทลลิ่ง, มิวสิค แอนด สปอร์ตส. เม วี แฮฟ ทู โชว์ เดอะ รำ อวย พร ทู เวลคัม เดอะ บอร์ด อ้อฟ วิซิทเตอร์ส.  พลี้ส, เอ็นจอย เดอะ โชว์ นาว.
คำแปล…..ท่านผู้มี เกียรติทุกท่านค่ะ  ด้วยความเป็นที่ 1 ด้านการเล่านิทานคุณธรรม ดนตรี และกีฬา  ดิฉันใคร่ขออนุญาตนำเสนอการแสดงรำอวยพร เพื่อเป็นการต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมค่ะ  เชิญรับชมค่ะ
(หลังจบการแสดงแล้ว)
Moderator(พิธีกร)….Respectfully invited  the President of the Board of Directors to meet on the first visit and evaluate the school.
คำอ่าน…รี้สเพ็คฟู ลลี่ อินไวทเท็ด เดอะ เพรซิเด็นท อ้อฟ เดอะ บอร์ด อ้อฟ ไดเร็กเตอร์ส ทู มีท ออน เดอะ เฟิ้สท วิซิท แอนด อีแวลุเอ้ท เดอะ สคูล.
คำแปล…เรียนเชิญท่านประธานคณะกรรมการตรวจเยี่ยมพร้อมคณะ พบปะ แนะนำ ก่อนการตรวจเยี่ยมและการประเมินโรงเรียนค่ะ  ….ขอเรียนเชิญค่ะ
จบบริบูรณ์
………………………………………………………………………..
คำกล่าวต้อนรับคณะกรรมการที่มาตรวจงานของโรงเรียน
Welcome to the board at the school.
……………………………………………………………………
The Board of Directors at the school.
คำอ่าน ; เธอะ บอร์ด อ้อฟ ไดแร็กเท้อร์ส แอ้ท เธอะ สคูล.
คำแปล ; เรียนคณะกรรมการตรวจเยี่ยมโรงเรียนทุกท่าน

On behalf of the Big Bamboo withaya school.
คำอ่าน ; ออน บีฮาฟ อ้อฟ เธอะ บิ้ก แบมบู วิทยา สคูล.
คำแปล ; ในนามของโรงเรียนบิ้กแบมบูวิทยา

We welcome all of you with great pleasure.
คำอ่าน ; วี เวลคัม ออล อ้อฟ ยู วิท เกร้ท พลี้ชเช่อะ.
คำแปล ; เราขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง

First of all I would like to introduce my school as follows.
คำอ่าน ; เฟิ้สท อ้อฟ ออล ไอ วู้ด ไล้ค ทู อินโทรดิ้ว มาย สคูล แอ้ส ฟอลโลว์ส.
คำแปล ; ก่อนอื่น ดิฉันใคร่ขอแนะนำโรงเรียนของดิฉันให้ท่านทราบดังนี้

1. There are 10 toilets rooms behind the school building. 
คำอ่าน ; นัมเบอร์วัน. แธร์ อาร์ เท็น ทอยเล็ตส รูมส บีฮายด เธอะ สคูล บิลดิ้ง
คำแปล ; ข้อหนึ่ง ; มีห้องส้วมจำนวน 10 ห้องอยู่ด้านหลังอาคารเรียน

2. There are twenty-one teachers, four hundred and fifty-four students.
คำอ่าน ; นัมเบอร์ทู. แธร์ อาร์ ทะเว็นตี้-วัน ทีชเช่อะส, โฟ ฮันเดร็ดส แอนด ฟิ้ฟที้ โฟ สทิวเด้นทส.
คำแปล ; ข้อ สอง มีครู 21 คน นักเรียน 454 คน 

And there are many learning sources at my school, for example :
คำอ่าน ; แอนด แธร์ อาร์ แมนี่ เลินนิ่ง ซอสเซ้สส แอ้ท มาย สคูล ฟอร์ เอ๊กแซมเปิ้ล.
คำแปล ; และมีแหล่งเรียนรู้หลากหลาย ยกตัวอย่างเช่น

2.1  A library, where the students can read in their spare time.
คำอ่าน ; นัมเบอร์ทู พ้อยท วัน. อะ ไลบรารี่ ; แว เธอะ สทิวเด็นทส แคน รี้ด อิน แธร์ สแปร์ ไทม.
คำแปล ; ข้อสองจุดหนึ่ง. ห้องสมุด สำหรับให้นักเรียนได้เข้ามาอ่านในเวลาว่าง

2.2 A science lab; A room for students to scientific research.
คำอ่าน ; นัมเบอร์ทู พ้อยท ทู. อะ ไซแอ้นซ แล็บ ; อะ รูม ฟอร์ สทิวเด็นทส ทู ไซแอ้นทิฟิก ริเสิ้ทซ.
คำแปล ; ข้อสองจุดสอง. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เป็นห้องสำหรับให้นักเรียนได้ทดลองทางวิทยาศาสตร์


2.3 A language lab; A room for students to practice the English language.
คำอ่าน ; นัมเบอร์ทู พ้อยท ธรี.อะ แลงเกว้จ แล็บ ; อะ รูม ฟอร์ สทิวเด็นทส ทู แพร็คทิซ ดิ อิงลิช แลงเกว้จ.
คำแปล ; ข้อสองจุดสาม. ห้องปฏิบัติการทางภาษา; ห้องสำหรับให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะด้านภาษาอังกฤษ


2.4 A computer room; A room for students to practice using the computer.
คำอ่าน ; นัมเบอร์ทู พ้อยท โฟ. อะ คอมพิวเท่อร์ รูม ; อะ รูม ฟอร์ สทิวเด็นทส ทู แพร็คทิซ ยู้ซซิ่ง เธอะ คอมพิวเท่อร์.
คำแปล ; ข้อสองจุดสี่. ห้องคอมพิวเต้อร์ คือห้องสำหรับให้นักเรียนได้ฝึกหัดการใช้คอมพิวเต้อร์

Even though my school is not beautiful.
คำอ่าน ; อีฟเว้นท โธร มาย สคูล อี้ส น้อท บิวตี้ฟูล.
คำแปล ;ถึงแม้ว่าโรงเรียนของฉันจะไม่สวยงาม.

But my school is clean.
คำอ่าน ; บั้ท มาย สคูล อี้ส คลีน.
คำแปล ; แต่โรงเรียนของฉันสะอาด.

We woud like to learn every day.
คำอ่าน ; วี วู้ด ไล้ค ทู เลิน เอ้ฟเฟรี่ เดย์.
คำแปล ; พวกเราอยากมาเรียนทุกวัน.

Because the teachers are  kind and  teach very fun.
คำอ่าน ; บิคอส เธอะ ทีชเช่อร์ส อาร์  คายด แอนด ทีช เฟรี่ ฟัน.
คำแปล ; เพราะว่าคุณครูใจดีและสอนสนุกมาก ๆ.

Please, you work and live here happily.
คำอ่าน ; พลี้ส ยู เวิค แอนด ลี้ฟ แฮพพี้ลิ่.
คำแปล ; ขอให้ท่านทำงานและอยู่ทีนี่อย่างมีความสุข.

We welcome all of you with great pleasure.
คำอ่าน ; วี เวลคัม ออล อ้อฟ ยู วิท เกร้ท พลี้ชเช่อะ.
คำแปล ; เราขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง

Thank you very much.
คำอ่าน ; แธ็งคิว เฟรี่ มัช.
คำแปล ; ขอบพระคุณมากคะ.

สคริปต์พิธีกรในงานการมอบทุนการศึกษา
เขียนตามคำขอของคุณโอรุณวตรี  พี่น้องสามารถนำไปปรับใช้ตามเหมาะสมครับ 

ข้อควรปฏิบัติสำหรับการเป็นพิธีกร  1. เตรียมลำดับขั้นตอนเรื่องที่จะพูดมาอย่างดี  2. แต่งตัวให้เรียบร้อยเหมาะสมกับงานเพื่อให้เกียรติผู้ฟัง  3. เมื่อเชิญแขกหรือเจ้าภาพขึ้นบนเวทีให้แขกหรือเจ้าภาพยืนกลางทุกคน พิธีกรเดี่ยวให้ยืนด้านซ้ายมือสุดของแขก พิธีกรคู่ให้พิธีกรหญิงยืนซ้าย พิธีกรชายยืนขวาสุดของแขกหรือเจ้าภาพ  4. ห้ามยืนแทรกแถวของแขกโดยเด็ดขาด
…………………………
พิธีกรเดี่ยว
……………………………
พิธีกรเดินออกไปยืนหน้าเวที โค้งคำนับท่านผู้ชม
พิธีกร…….เรียน ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังเมา มาลี  สวยบาดตา คณะกรรมการสถานศึกษา และคณะครูอาจารย์ ที่เคารพรักทุกท่าน  สวัสดี  นักเรียน ที่น่ารักทุกคน
ดิฉัน อรุณวตรี  สวยบาดใจ ตำแหน่งครู โรงเรียนบ้านวังเมา ได้รับมอบหมายจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังเมา มาลี  สวยบาดตาให้ทำหน้าที่เป็นพิธีกรในงานการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียน ดี และแก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน ของโรงเรียนบ้านวังเมา ประจำปีการศึกษา  2554 ในวันนี  ท่านที่เคารพคะ ปีการศึกษานี้มีผู้จิตศรัทธาที่เห็นความสำคัญของการศึกษาของลูกหลานได้แจ้ง ความจำนงจะมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนของเรา จำนวน  6  ท่าน ดังนี้
1. คุณพ่อขุนริน  สุราวอด  กำนันตำบลวังเมา  1,000  บาท
2. คุณแม่ทองมี  ทองเต็มตู้  นายกเทศมนตรีตำบลวังเมา  1,000  บาท
3. คุณพ่อทองแท้  ทองเต็มบาท  พ่อค้าวัว  1,000  บาท
4. คุณพ่อจอมดอย  สอยลูกเดียว  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังเมา  1,000  บาท
5. คุณพ่อทองดี  ทองแม่ยาย    1,000  บาท
6.  คุณแม่มาลัย  ทองยืมมา  1,000  บาท
โรงเรียน ได้คัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษา จำนวน  12  คน แยกเป็นทุนเรียนดีชั้นละ 1 ทุน ๆ ละ 500 บาท รวม 6 ทุน  และทุนเรียนดีแต่ยากจนชั้นละ 1 ทุน ๆ ละ 500 บาท  รวม 6 ทุน รวมเป็นทุนการศึกษาทั้งสิ้น  6,000  บาท เท่ากับจำนวนเงินที่มีผู้แจ้งความจำนงไว้
บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว  ดิฉันใคร่ขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาที่ตั้งใจให้เกียรติมามอบทุนการศึกษาให้ แก่นักเรียนของเราทุกท่าน  ออกมายืนเป็นแถวหน้ากระดาน โชว์ให้ที่ประชุมได้เห็นตัวจริงเสียงจริงด้านหน้าเวทีด้วยค่ะ  พวกเราซวด ๆ ด้วยค่ะ  อันดับแรกเป็นมอบมอบทุนการศึกษา ทุนเรียนดีค่ะ
ลำดับที่ 1   เด็กหญิง ดารา  ดาวค้างฟ้า  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  รับทุนเรียนดีจากท่านกำนัน ขุนริน  สุราวอด  ..เชิญค่ะ  ซวด ๆ ด้วยค่ะ
ลำดับที่ 2   เด็กชายดันดารา   ดาวเต็มฟ้า  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  รับทุนการศึกษาจากท่านนายกเทศมนตรีตำบลวังเมา คุณแม่ทองมี  ทองเต็มตู้  เชิญค่ะ..ซวด ๆ ด้วยค่ะ
ลำดับที่ 3   เด็กหญิงสดใส  เสื้อหลากสี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  รับทุนการศึกษาจากคุณพ่อทองแท้  ทองเต็มบาท  เชิญค่ะ..ซวด ๆ ด้วยค่ะ
ลำดับที่ 4   เด็กหญิงดาราดัน  เสื้อสีสวย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  รับทุนการศึกษาจากคุณพ่อจอมดอย  สอยลูกเดียว สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังเมา  เชิญค่ะ..ซวด ๆ ด้วยค่ะ
ลำดับที่ 5   เด็กชายเด่นดัง  เสื้อสองสี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  รับทุนการศึกษาจากคุณพ่อทองดี  ทองแม่ยาย  เชิญค่ะ ..ซวด ๆ ด้วยค่ะ
ลำดับที่ 6   เด็กหญิงอิงอร   แม่สอนมา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  รับทุนการศึกษาจากคุณแม่มาลัย  ทองยืมมา  เชิญค่ะ  ..ซวด ๆ ด้วยค่ะ
ลำดับต่อไปเป็นการมอบทุนเรียนดีแต่ยากจนค่ะ
ลำดับที่ 1   เด็กหญิงทนทาน  ดาวเคียงเดือน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  รับทุนการศึกษาเรียนดีแต่ยากจน จากท่านกำนัน ขุนริน  สุราวอด  ..เชิญค่ะ  ซวด ๆ ด้วยค่ะ
ลำดับ ที่ 2   เด็กชายทนโท่   ทำมาดี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  รับทุนการศึกษาเรียนดีแต่ยากจน  จากท่านนายกเทศมนตรีตำบลวังเมา คุณแม่ทองมี  ทองเต็มตู้  เชิญค่ะ..ซวด ๆ ด้วยค่ะ
ลำดับที่ 3   เด็กหญิงทำใจ  สายทุกวัน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  รับทุนการศึกษาเรียนดีแต่ยากจนจากคุณพ่อทองแท้  ทองเต็มบาท  เชิญค่ะ..ซวด ๆ ด้วยค่ะ
ลำดับ ที่ 4   เด็กหญิงมาสาย  เช้าบางวัน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  รับทุนการศึกษาเรียนดีแต่ยากจน  จากคุณพ่อจอมดอย  สอยลูกเดียว สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังเมา  เชิญค่ะ..ซวด ๆ ด้วยค่ะ
ลำดับที่ 5   เด็กชายมาเช้า  ไม่เข้าห้อง  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  รับทุนการศึกษาเรียนดีแต่ยากจน จากคุณพ่อทองดี  ทองแม่ยาย  เชิญค่ะ ..ซวด ๆ ด้วยค่ะ
ลำดับที่ 6   เด็กหญิงเรียนดี  จำไม่แม่น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  รับทุนการศึกษาเรียนดีแต่ยากจนจากคุณแม่มาลัย  ทองยืมมา  เชิญค่ะ  ..ซวด ๆ ด้วยค่ะ
ลำดับสุดท้าย  ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังเมา มาลี  สวยบาดตา ประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาของโรงเรียนบ้านวังเมาประจำปีการศึกษา  2554 ขึ้นมากล่าวสัมโมทนียกถา และกล่าวปิดงาน ขอเรียนเชิญค่ะ
ผอ.มาลี  สวยบาดตา…
เรียน  ท่านนายกเทศมนตรีตำบลวังเมา ขุนริน  สุราวอด ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคทุนการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาและคณะครูอาจารย์  ที่เคารพรักทุกท่าน   สวัสดี  นักเรียนที่น่ารักทุกคน
ดิฉัน มาลี  สวยบาดตา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังเมารู้สึกดีใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง  ที่ได้รับเชิญให้มาเป็นประธานในงานพิธีมอบทุนการศึกษาของโรงเรียนบ้านวังเมา ประจำปีการ ศึกษา  2554 ในวันนี้ ดิฉันรู้สึกภูมิใจ ดีใจ ประทับใจและอบอุ่นใจในการเสียสละของท่านผู้มีอุปการะคุณมอบทุนการศึกษาแก่ นักเรียนซึ่งเป็นลูกหลานของเราเป็นอย่างยิ่งค่ะ
ในนามของคณะครูอาจารย์ คณะกรรมการสถานศึกษาและนักเรียนโรงเรียนบ้านวังเมาทุกคน ขอขอบพระคุณท่านผู้มีอุปการะคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงยิ่งไว้ ณ โอกาสนี้
ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย รวมทั้งคุณความดีที่ท่านทั้งหลายได้มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในครั้งนี้ ได้โปรดดลบันดาลให้ท่านทั้งหลาย จงประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไปเทอญ
บัดนีได้เวลาอันสมควรแล้ว ดิฉันขอปิดงานการมอบทุนการศึกษาของโรงเรียนบ้านวังเมาประจำปีการศึกษา  2554 ณ บัดนี้

สคริปต์พิธีกรเปิดตัวบริษัทจำหน่ายเครื่องสุขภัณฑ์ใช้จินตนาการในการเขียน จึงควรปรับแต่งให้เหมาะสมกับงานก่อนนำไปใช้นะครับ
ข้อควรปฏิบัติสำหรับการเป็นพิธีกร  1. เตรียมลำดับขั้นตอนเรื่องที่จะพูดมาอย่างดี  2. แต่งตัวให้เรียบร้อยเหมาะสมกับงานเพื่อให้เกียรติผู้ฟัง  3. เมื่อเชิญแขกหรือเจ้าภาพขึ้นบนเวทีให้แขกหรือเจ้าภาพยืนกลางทุกคน พิธีกรเดี่ยวให้ยืนด้านซ้ายมือสุดของแขก พิธีกรคู่ให้พิธีกรหญิงยืนซ้าย พิธีกรชายยืนขวาสุดของแขกหรือเจ้าภาพ  4. ห้ามยืนแทรกแถวของแขกโดยเด็ดขาด

………………………………
พิธีกรเดี่ยว
………………………………………………………………………………………………………..
พิธีกรเดินออกไปยืนหน้าเวที โค้งคำนับท่านผู้ชม
พิธีกร
บริษัท  ของเรา  เปิดตัวใหม่
มีเครื่องใช้   สุขภัณฑ์  ทันสมัย
หลายชนิด  หลายราคา   ค่าถูกใจ
ซื้อหาได้  คุ้มราคา  ค่าไม่แพง
จึงได้เชิญ  ญาติสนิท  มิตรที่รัก
ที่คิดอยาก  ขายค้า  มาฟังแถลง
ท่านประธาน  ของเรา  จะชี้แจง
ให้แจ่มแจ้ง  ก่อนท่าน  ตัดสินใจ
ว่าจะซื้อ  ไปใช้  หรือขายค้า
หรือจะมา ชมลำซิ่ง   สวิงสวาย
หรือจะมา  สังสรรค์  วันสบาย
บริษัท  เปิดตัวใหม่  จัดให้เต็ม
เรียน  ท่านสำลี  สีทนได้ ประธานบริษัทสำราญสุขภัณฑ์  คณะกรรมการบริษัทสำราญสุขภัณฑ์ และแขกผู้มีเกียรติ  ที่เคารพรักทุกท่าน
ดิฉันนางสาวงามงอน  วิโสธะเย  ประชาสัมพันธ์บริษัทสำราญสุขภัณฑ์  ได้รับมอบหมายจากท่านสำลี  สีทนได้  ให้ทำหน้าที่พิธีกรงานเปิดตัวบริษัทสำราญสุขภัณฑ์ ในวันนี้   ก่อนอื่นดิฉันขอแจ้งกำหนดการจัดงานเปิดตัวบริษัทสำราญสุขภัณฑ์ให้ท่านที่ เคารพได้รับทราบเป็นเบื้องต้น ดังนี้
กำหนดการจัดงานเปิดตัวบริษัทสำราญสุขภัณฑ์
วันจันทร์ที่  1  มกราคม  2556
เวลา  07.30 น. ทำบุญตักบาตรและถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป
เวลา 09.00 น.  นายสำลี  สีทนได้ ประธานบริษัทสำราญสุขภัณฑ์จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
- พิธีกรหรือมัคคนายก กล่าวนำไหว้พระสวดมนต์ และอาราธนาศีล ประธานสงฆ์ให้ศีล
- พิธีกรหรือมัคคนายก อาราธนาพระปะริต และกล่าวชุมนุมเทวดา พระสงฆ์ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์
-พิธีกรหรือมัคคนายก กล่าวนำถวายทาน  ประธานนำถวายอาหารบิณฑบาต
- ประธานสงฆ์แสดงสัมโมทนียกถา พระสงฆ์สวดอนุโมทนา และฉันภัตตาหาร
-ชมวีดิทัศน์ / หนังสั้นประชาสัมพันธ์ชี้แจงสินค้าของบริษัทสำราญสุขภัณฑ์(ขณะพระฉันภัตตาหาร)
-นายสำลี  สีทนได้ ประธานบริษัทสำราญสุขภัณฑ์นำถวายจตุปัจจัยไทยทาน
-พระสงฆ์สวดชัยมงคลคาถา ประธานสงฆ์เจิมป้ายบริษัท และประพรมน้ำพระพุทธมนต์(เสร็จพิธีพระสงฆ์เดินทางกลับ)
-ร่วมรับประทานอาหารมื้อเช้า
-นายสำลี  สีทนได้ ประธานบริษัทสำราญสุขภัณฑ์กล่าวสัมโมทนียกถาและประชาสัมพันธ์เปิดตัวบริษัท จำหน่ายเครื่องสุขภัณฑ์(ขณะทุกคนรับประทานอาหาร)
-การแสดงหมอลำซิ่งคณะกับแก้โฮแซวสมโภชน์งาน
-นายสำลี  สีทนได้ ประธานบริษัทสำราญสุขภัณฑ์กล่าวปิดงาน
บัดนี้ทุกอย่างพร้อมแล้ว ขอเรียนเชิญท่านประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ค่ะ
(หลังประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยแล้ว)
พิธีกรหรือมัคคนายก….ต่อไปนี้เป็นพิธีทางพระพุทธศาสนา เพื่อให้เกิดสิริมงคลแก่บริษัทสำราญสุขภัณฑ์และพวกเราที่มาร่วมงานวันนี้  จึงขอให้ทุกท่านสงบนิ่ง ตั้งใจร่วมพิธี กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย ไหว้พระสวดมนต์ อาราธนาศีลห้า และรับศีลพร้อมกัน  กราบพร้อมกัน 3 หนค่ะ   กราบ ๆ ๆ
อิมินา สักกาเรนะ ตัง พุทธัง อะภิปูชะยามะ
อิมินา สักกาเรนะ ตัง ธัมมัง อะภิปูชะยามะ
อิมินา สักกาเรนะ ตัง สังฆัง อะภิปูชะยามะ
อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ  ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง  อะภิวาเทมิ (กราบ 1 หน)
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม  ธัมมัง นะมัสสามิ  (กราบ 1 หน)
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ  สังฆัง นะมามิ  (กราบ 1 หน)
(พูด)กล่าวคำอาราธนาศีลห้าพร้อมกันนะคะ….
-มะยัง  ภันเต  วิสุง วิสุง  รักขนัตถายะ  ติสะระเนนะ สะหะ  ปัญจะ  สีลานิ  ยาจามะ
-ทุติยัมปิ มะยัง  ภันเต  วิสุง วิสุง  รักขนัตถายะ  ติสะระเนนะ สะหะ  ปัญจะ  สีลานิ  ยาจามะ
-ตะติยัมปิ  มะยัง  ภันเต  วิสุง วิสุง  รักขนัตถายะ  ติสะระเนนะ สะหะ  ปัญจะ  สีลานิ  ยาจามะ
(พระสงฆ์ให้ศีล /รับศีล)
พิธีกรหรือมัคคนายก….….(พูด)ทุกท่านกล่าวคำอาราธนาพระปะริตตะมงคลทำนองสรภัญญะพร้อมกันนะคะ
-วิปัตติ ปัตติ พาหายะ  สัพพะสัมปัตติ สิทธิยา 
สัพพะทุกขะ วินาสายะ ปะริตตัง พรูถะ มังคะลัง ฯ
วิปัตติ ปัตติ พาหายะ  สัพพะสัมปัตติ สิทธิยา 
สัพพะภะยะ วินาสายะ ปะริตตัง พรูถะ มังคะลัง ฯ
วิปัตติ ปัตติ พาหายะ  สัพพะสัมปัตติ สิทธิยา 
สัพพะโรคะ วินาสายะ ปะริตตัง พรูถะ มังคะลัง ฯ
-กล่าวคำชุมนุมเทวดาเป็นทำนองสระภัญญะพร้อมกันค่ะ…
..สะมันตา  จักกะวาเลสุ  อัตถะละ  คัจฉันตุ เทวะตา.
สัทธัมมัง  มุนิราชัสสะ สุนันตุ  สัขขะโมกขะทังฯ
สัคเค  กาเม  จะ รูเป  คิริสิขะระตะเต  จันตะลิเข  
วิมาเน  ทีเป รัฏเฐ จะ คาเม ตะรุวะนะคะหะเน  
เคหะ วัตถุมหิ เขตเต.  ภุมมา  จายันตุเทวา                          
ชะละถะละวิสะเม ยัคขะคันธัพพะ  นาคา
ติฏฐันตา  สันติเกยัง   มุนิวะระวะจะนัง   
สาธะโว  เม  สุนันตุ.   ธัมมัสสะ  วะนะกาโล  
อะยัมภะทันตาฯ   ธัมมัสสะ  วะนะกาโล  
อะยัมภะทันตาฯ  ธัมมัสสะ  วะนะกาโล  อะยัมภะทันตาฯ
(นั่งฟังพระสงฆ์เจริญพระปะริตตะมงคล และเข้าแถวใส่บาตรที่ตั้งเรียงไว้ด้านหน้าพระสงฆ์)
พิธีกรหรือมัคคนายก….ลำดับต่อไปเป็นการกล่าวคำถวายทาน  ท่านที่นั่งแถวหน้ายกบาตรและสำรับกับข้าวเตรียมกล่าวคำถวายทานพร้อมกันนะคะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะฯ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะฯ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะฯ

อิมานิ มะยัง ภันเต ภัตตานิ สะปะริวารานิ  ภิกขุสีละวันตัสสะ โอโนชะยามะ สาธุโน ภันเต ภิกขุสีละวันโตฯ อิมานิ ภัตตานิ สะปะริวารานิ ปะฏิคคันหาตุ  อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะฯ

ข้าแต่พระภิกษุผู้เจริญ  ข้าพเจ้าทั้งหลาย  ขอน้อมถวาย  ซึ่งภัตตาหาร  กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้  แด่พระภิกษุผู้ทรงศีล  ขอพระภิกษุผู้ทรงศีลจงรับ  ซึ่งภัตตาหาร  กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้  ของข้าพเจ้าทั้งหลาย  เพื่อประโยชน์  และความสุข  แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย  ตลอดกาลนาน เทอญฯ
(พระวัดป่าหรือพระธรรมยุติใช้คำถวายข้างบนนี้โดยให้เหตุผลว่าเพื่อให้ ความสะดวกแก่พระไม่ต้องกล่าวคำอุปโลกน์หรือคำแบ่งของ  รับแล้วฉันได้เลย  แต่ถ้าเป็นพระฝ่ายมหานิกายใช้ว่า อิมานิ มะยัง ภันเต ภัตตานิ สะปะริวารานิ  ภิกขุสังฆัสสะ โอโนชะยามะ สาธุโน ภันเต ภิกขุสังโฆฯ อิมานิ ภัตตานิ สะปะริวารานิ ปะฏิคคันหาตุ  อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะฯ แปลว่า ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ  ข้าพเจ้าทั้งหลาย  ขอน้อมถวาย  ซึ่งภัตตาหาร  กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้  แด่พระสงฆ์  ขอพระสงฆ์จงรับ  ซึ่งภัตตาหาร  กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้  ของข้าพเจ้าทั้งหลาย  เพื่อประโยชน์  และความสุข  แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย  ตลอดกาลนาน เทอญฯ …โดยให้เหตุผลว่าในครั้งพุทธกาลพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่า การถวายทานแก่พระสงฆ์หรือสังฆทานย่อมได้บุญมากกว่าการถวายทานแก่พระรูปใดรูป หนึ่ง ..การถวายทานแก่พระรูปเดียวก็ถือว่าเป็นสังฆทานได้หากเรากล่าวคำถวายเป็น สังฆทาน ส่วนพระท่านจะกล่าวคำอุปโลกน์(คำแบ่งของ) แลัวแบ่งของแก่พระรูปอื่นหรือไม่เป็นเรื่องของท่าน  ขนมหมกห่อนี้เราจะถวายเป็นสังฆทานโดยถวายให้พระรูปเดียวนี้แหละย่อมทำได้ อยู่แล้ว   …… พ่อครูว่าถามพระที่เป็นประธานสงฆ์ดูก่อนจะดีที่สุด แต่ถ้ามีมัคคนายกวัดมาด้วยก็มอบหน้าที่ตรงนี้ให้เขาไป)
พิธีกร….ท่านที่ถือบาตรนำบาตรไปถวายพระด้วยนะคะ  ท่านที่นั่งด้านหน้า นำสำรับกับข้าวไปถวายแด่พระสงฆ์ด้วยค่ะ
(ประธานสงฆ์แสดงสัมโมทนียกถา พระสงฆ์สวดอนุโมทนา และฉันภัตตาหาร)
พิธีกร...(ขณะพระสงฆ์ฉันภัตตาหาร)  เรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติทุกท่านชมวีดิทัศน์ / หนังสั้นประชาสัมพันธ์ชี้แจงสินค้าของบริษัทสำราญสุขภัณฑ์ค่ะ
(หลังจากพระสงฆ์แฉันภัตตาหารเสร็จแล้ว)
พิธีกร...เรียนเชิญท่านประธานบริษัทสำราญสุขภัณฑ์  คณะกรรมการบริษัและแขกผู้มีเกียรติที่มีรายชื่อต่อไปนี้ 1. คุณสำลี  สีทนได้  2. คุณสำราญ  สีพอทน  3. คุณสำเริง  สีนานวน  4. คุณสัมมา  สีนวยนาย  5. คุณสำคัญ  สีทองแดง  6. คุณสำนึก  สีเรืองรอง  7. คุณสำนัก  สีทนทาน  8. คุณสำนวน  สีทองย้อย  และ 9. คุณสำเนา  สีบานเย็น  นำห่อจตุปัจจัยไทยทานที่เตรียมไว้ไปถวายแด่พระสงฆ์ด้วยค่ะ……..ทุกท่านเตรียม กรวดน้ำรับพรจากพระคุณเจ้าค่ะ
พิธีกร…กราบนิมนต์พระคุณเจ้าผู้เป็นประธานสงฆ์เจิมป้าย และเปิดป้ายบริษัทสำราญสุขภัณฑ์เพื่อความเป็นสิริมงคลด้วยค่ะ  เรียนเชิญท่านประธานบริษัทถือบาตรน้ำมนต์  เรียนเชิญคณะกรรมการบริษัทและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเดินตามหลังพระคุณเจ้า เพื่อร่วมพิธีเจิมและเปิดป้ายบริษัทสำราญสุขภัณฑ์ของเราด้วยค่ะ   ขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงยิ่งค่ะ……………….หลังจากรับน้ำพุทธมนต์เพื่อความ เป็นสิริมงคลจากพระคุณเจ้าแล้วก็เป็นอันเสร็จพิธี  ….บุญสุดท้ายของเราวันนี้คือขับรถส่งพระกลับวัดค่ะ
พิธีกร…วันนี้แม่ครัวของเราเตรียมอาหารอร่อยแซบนัวไว้รองรับทุกท่านอย่างเหลือเฟือ  ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมรับประทานอาหารมื้อเช้าด้วยกันนะคะ
(ขณะทุกคนกำลังรับประทานอาหาร)
พิธีกร…เพื่อให้ได้บรรยากาศงานเปิดตัวบริษัทใหม่ของ เรา  กล่าวคือท่านรับประทานอาหารไป และฟังเรื่องราวบริษัทเปิดตัวใหม่ของเราไป  ดิฉันจึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านประธานบริษัทสำราญสุขภัณฑ์คุณสำลี  สีทนได้ ขึ้นมากล่าวสัมโมทนียกถาและประชาสัมพันธ์เปิดตัวบริษัท จำหน่ายเครื่องสุขภัณฑ์ของเรา  ..ขอกราบเรียนเชิญค่ะ
(กล่าวจบแล้ว)
พิธีกร…ลำดับต่อไปเป็นการสมโภชน์งานเปิดตัวบริษัทสำราญ สุขภัณฑ์  ขอเรียนเชิญทุกท่านสนุกสนานม่วนชื่นโฮแซวกับการแสดงหมอลำซิ่งคณะกับแก้โฮแซว ค่ะ
(แสดงจบแล้ว)
พิธีกร… บัดนี้งานเปิดตัวบริษัทสำราญสุขภัณฑ์ได้มาถึงช่วงสุดท้ายแล้ว  จึงขอเรียนเชิญท่านประธานบริษัทสำราญสุขภัณฑ์คุณสำลี  สีทนได้ กล่าวปิดงานค่ะ
(กล่าวจบแล้ว)
จบบริบูรณ์

สคริปต์พิธีกรเปิดอบรมโครงการรับจำนำกับข้าว


เขียนตามคำขอครับพี่น้อง  ปรับใช้ตามเหมาะสมครับ
……………………………………………………………..
สคริปต์พิธีกรเปิดอบรมโครงการรับจำนำกับข้าว
พิธีกรเดี่ยว
…………………………………………………………….
พิธีกร….( เมื่อผู้เข้าประชุมมารายงานตัวเข้าอบรมพอสมควรแล้ว) เรียน ท่านที่เคารพรัก  ทุกท่าน  ดิฉันนางสาวสะดุดตา สวยทันที ตำแหน่งพนักงานบัญชี สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบึงปลาหมอ ได้รับมอบหมายจากท่านผู้อำนวยการพาณิชย์จังหวัดบึงปลาหมอ  ให้ทำหน้าที่เป็นพิธีกรในงานเปิดอบรมโครงการรับจำนำกับข้าว ในวันนี้  ท่านที่เคารพคะ ก่อนอื่นดิฉันใคร่ขอแจ้งกำหนดการเปิดอบรมครั้งนี้ให้ทุกท่านได้รับทราบเป็น เบื้องต้นดังนี้ค่ะ
กำหนดการเปิดอบรมโครงการรับจำนำกับข้าว จังหวัดบึงปลาหมอ ประจำปี  2555
วันที่  28  พฤศจิกายน  2555
เวลา 09.00 น.  ประธานเดินเข้ามาถึงบริเวณงาน ทุกคนยืนขึ้น
เวลา 09.10 น.   ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  ทุกคนประนมมือ
เวลา  09.30 น.  พิธีกรกล่าวนำไหว้พระสวดมนต์
เวลา  10.00  น. ประธานให้โอวาทและกล่าวเปิดโครงการค่ะ
เวลา  11.00 น.  ประธานเดินทางกลับ  ทุกคนยืนทำความเคารพ
เวลา 11.05 น.  วิทยากรบรรยายเรื่องความเป็นมาของโครงการรับจำนำกับข้าว  ( ดร. สุดใจ  สมคะเน)
เวลา  12.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา  13.00  น.  วิทยากรบรรยายเรื่องวิธีรับจำนำกับข้าว  ( ดร. ปิยะนุช  สุขสมบูรณ์)
เวลา  14.00 น.  พักรับประทานอาหารว่าง
เวลา  14.30 น. จัดกิจกรรมวิธีรับจำนำกับข้าว  ( ดร. ปิยะนุช  สุขสมบูรณ์)
เวลา  16.00 น.  มอบหมายงานและกล่าวปิดงาน ( ดร.ปิยะนุช  สุขสมบูรณ์)

พิธีกร…ขณะนี้ท่านประธานได้เดินทางมาถึงแล้ว เรียนเชิญทุกท่านยืนขึ้นทำความเคารพท่านประธานค่ะ
(เมื่อประธานนั่ง  ทุกคนนั่งตาม  เจ้าหน้าที่เสริบน้ำ ประธานดื่มน้ำแล้ว)
พิธีกร…..ขอเรียนเชิญท่านประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
(ทุกคนยืนหันหน้าทางประธาน ประนมมือ  และเมื่อประธานกราบสามหนแล้ว)
พิธีกร..(กล่าวนำไหว้พระสวดมนต์)
อะระหัง  สัมมาสัมพุทโธ  ภะคะวา  พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ…กราบ
สวากขาโต  ภะคะวะตา ธัมโม  ธัมมัง  นะมัสสามิ…กราบ
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ  สังฆัง  นะมามิ …กราบ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะฯ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะฯ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะฯ…กราบสามหน
พิธีกร…เรียนเชิญท่านประธานให้โอวาท และกล่าวเปิดโครงการค่ะ
ประธาน…เรียนท่านพาณิชย์จังหวัดบึงปลาหมอ ประธานโครงการรับจำนำกับข้าว  คณะวิทยากร และผู้เข้ารับการอบรมโครงการรับจำนำกับข้าว  ที่เคารพรักทุกท่าน
ดิฉันนางสาววันเพ็ญ  เดือนสิบสอง  อธิบดีกระทรวงพานิชย์  รู้สึกดีใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเชิญให้มาเป็นประธานเปิดงาน โครงการรับจำนำกับข้าวในวันนี้  รัฐบาลนำโดยนางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร  นายกรัฐมนตรี มีนโยบายเพื่อช่วยหลือคนยากจนให้มีพออยู่พอกิน  กระทรวงที่เกี่ยวข้องได้จัดทำโครงการเพื่อรองรับนโยบายเหล่านั้นมากมายเช่น โครงการรถยนต์คันแรก  โครงการกระท่อมหลังแรก โครงการผัวเมียคนแรก เป็นต้น กระทรวงพานิชย์ได้รับนโยบายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องปากท้องของพี่น้องประชาชน มาดำเนินการหลายโครงการ เช่นโครงการรับจำนำข้าว โครงการรับจำนำกับข้าว  และโครงการรับจำนำไข่  เป็นต้น  สำหรับโครงการรับจำนำกับข้าวเป็นโครงใหม่  ยังไม่เคยมีรัฐบาลไหนในโลกทำได้  มีเพียงรัฐบาลของเราที่ทำได้  โครงการนี้รัฐบาลจะตั้งศูนย์รับจำนำกับข้าวไว้ทุกหมู่บ้าน  จัดหาหาตู้เย็นและตู้แช่ซึ่งสามารถเก็บอาหารได้นานเป็นสิบปีโดยที่อาหารยัง มีคุณภาพเท่าเดิม เพื่อรับจำนำกับข้าวเหลือของพี่น้องประชาชน  เช่นท่านมีส้มตำเหลือก็นำไปใส่ไว้ในตู้เย็นหรือตู้แช่ของศูนย์แล้วรับตังค์ จากเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ได้ทันที  ขอให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านตั้งใจรับเอาความรู้ที่คณะวิทยากรจะนำมาถ่าย ทอดให้ทุกขั้นตอน ไม่หลับ ไม่ลา ไม่มาสาย ไม่กลับก่อน
ขอบคุณเจ้าของสถานที่ ผู้จัดการอบรม คณะวิทยากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจัดการอบรมครั้งนี้ทุกคน
ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย  ได้โปรดดลบันดาลให้โครงการรับจำนำกับข้าวบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายทุก ประการ ขอให้ผู้ร่วมโครงการนี้ทุกคนจงประสบแต่ความสุขควาเจริญ การเงินให้มากขึ้น ๆ และมากขึ้น  ส่วนการงานให้น้อยลงและน้อยลง เทอญ
บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ดิฉันขอเปิดงานโครงการรับจำนำกับข้าวของจังหวัดจอบพารวยประจำปีพุทธศักราช 2555 ณ บัดนี้
พิธีกร…เรียนเชิญผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านขอบคุณท่าน ประธานอีกครั้งหนึ่งค่ะ..(ผู้ชมปรบมือแล้ว)…ขอบคุณค่ะ  …..ท่านประธานกำลังกลับ เรียนเชิญทุกท่านให้เกียรติยืนขึ้นเพื่อแสดงความขอบคุณและให้เกียรติส่งท่าน ประธานด้วยค่ะ  …ลำดับต่อไปเป็นการบรรยายเรื่องความเป็นมาของโครงการรับจำนำกับข้าว  ขอเรียนเชิญท่าน ดร. สุดใจ  สมคะเน ค่ะ
(บรรยายจบแล้ว)
พิธีกร…เรียนเชิญผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านขอบคุณท่าน ดร. สุดใจ  สมคะเน อีกครั้งหนึ่งค่ะ..(ผู้ชมปรบมือแล้ว)…ขอบคุณค่ะ   …..เรียนเชิญคณะวิทยากรและผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านพักเที่ยง  1  ชั่วโมง เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศไปเข้าห้องน้ำและรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน  เรียนเชิญทุกท่านที่ห้องอาหารนะคะ  วันนี้แม่ครัวเยี่ยมกับข้าวสุดยอดแน่นอน และถ้าข้าวเหลือก็จำนำได้ตังค์ทันทีค่ะ……………
(รับประทานอาหารเสร็จและถึงเวลาอบรมแล้ว).
พิธีกร……ขอเรียนเชิญผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านเข้า ห้องอบรมเพื่อรับความรู้เรื่องวิธีรับจำนำกับข้าวค่ะ  รีบเร่งเร็วไวด้วยนะคะ  มาก่อนได้นั่งหน้ามาช้าได้นั่งหลังนะคะ….ขอบคุณค่ะ…….
(เมื่อทุกคนเข้าห้องอบรมเรียบร้อยแล้ว)
พิธีกร….ขอเรียนเชิญท่าน ดร. ปิยะนุช  สุขสมบูรณ์ ค่ะ
(ขณะฟังการบรรยายวิธีรับจำนำกับข้าว พิธีกรอาจส่งกระดาษเปล่าให้ตัวแทนผู้เข้ารับการอบรมเขียนคำขอบคุณวิทยากรเอง หรือเขียนคำขอบคุณวิทยากรให้ผู้เข้ารับการอบรมคนใดคนหนึ่งเป็นตัวแทนของผู้ เข้ารับการอบรมไปยืนอ่านขอบคุณวิทยากรหน้าห้องอบรมทันทีที่จบการบรรยาย)
ตัวอย่างที่ 1 
บทร้อยกรอง

ตัวแทนผูู้เข้ารับการอบรม………..
กราบเรียนท่าน  วิทยกร  ที่เคารพ
ได้มาพบ  ท่านวันนี้  ดีเหลือหลาย
ได้ความรู้  ประสบการณ์  ท่านบรรยาย
นำไปใช้  เป็นทุน  หนุนส่งงาน
ทุกขั้นตอน  ซ่อนเนื้อหา  หลากสาระ
ทุกอักขระ  นุ่มนวล  ชวนสร้างสรร
สนุกสนาน  ตื่นตา  สารพัน
ขอบพระคุณ  ท่านอีกครั้ง  อย่างจริงใจ…ครับผม
(ทุกคนปรบมือขอบคุณวิทยากรอีกครั้หนึ่งง)
ตัวอย่างที่ 2 
บทร้อยแก้ว
ตัวแทนผูู้เข้ารับการอบรม……..เรียนท่าน ดร ปิยนุช  สุขสมบูรณ์  ที่เคารพอย่างสูง  การบรรยายเรื่องการรับจำนำกับข้าวของท่านสุดยอด ง่ายกระชับ สนุก แจ่มแจ้งเหมือนเปิดของที่คว่ำอยู่ให้ชูหงาย เหมือนเปิดไฟในที่มืด  จึงเรียนเชิญผู้เข้ารับการอบรมทุกท่าน ขอบพระคุณท่าน อีกครั้งหนึ่งค่ะ
(ทุกคนปรบมือขอบคุณวิทยากรอีกครั้งหนึ่ง)

สุนทรพจน์ภาษาอังกฤษระดับชั้นประถม/มัธยมต้น

คงพอเป็นแนวทางสำหรับท่านที่จำเป็นต้องใช้ครับ
The magic of the religion in ASEAN.
ความมหัศจรรย์ของศาสนาในอาเซียน
……………………………………………………………………………
Ladies and Gentle men.
My name is Malee  Suaybatchai. My nickname is Moddaeng. I am a student in the fifth grade of Nakabkae Wittaya school.  I am very proud to have been selected to represent the school to speak. “The magic of the religion in ASEAN “.
There are 10 countries in ASEAN.  They are Thailand, Laos, Vietnam, Cambodia, Myanmar, Malaysia, Indonesia, Brunei, The Philippines and Singapore.
People in these countries are different religions.
They are Buddhism, Christianity, Islam and Hinduism. However, all religions teach people to ignore the evil and do good for oneself and others. So, people in ASEAN can live together happily.

I think people love each other because they follow the teachings of religions. And this is the magic of religion in ASEAN.
Thank you very much
……………………………………………………………………………
To prepare for the ASEAN community.
การเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
……………………………………………………………………………
Good morning  Ladies and Gentle men.
My name is Samlee Suaytukwan. My nickname is Sow. I am a student in the fifth grade of Nakabkae Wittaya school, Nakabkae village, Wang Mow district and Suksamran province. My teacher’s name is Mrs.Papaya  Mangosteen. The Deputy Director of my school is Mrs.Rose Mandarin. And my school principal’s name is Mister Lion  Crocodile. I’m very glad to represent the subject “To prepare for the ASEAN community”.
I think that preparing for the ASEAN community, we should do the following.
One. Learn English for can chat with people in neighboring countries.
Two. Learn about the traditions, culture and way of life of people in neighboring countries.
Three. Learn the currency of neighboring countries. And the rate of exchange to facilitate the trade.
Four. Learn the most famous landmark in our country to be able to introduce the foreigners.
My advice is not yet complete. But I think If we prepare for the full four. We can live together happily in the ASEAN Community.
Thank you very much

………………………………………………………………………………………………..
“The development of speaking skills in English for Thai children”.
การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษสำหรับเด็กไทย
………………………………………………………………………………………………..
Good(morning/afternoon)  Ladies and Gentle men.
My name is Miss Samlee Suaybatta. My nickname is Lee. I am currently attending the third grade at Bigbamboo Vittaya school. My English teacher’s name is Mrs.Thita Suaybatchai. My school principal’s name is Mister Sompong  Thongtemban. I am delighted to have been selected to represent the school to speak “The development of speaking skills in English for Thai children”. English is difficult for Thai children. Because Thai people use only Thai language to communicate. Especially, Thai children in rural areas have never seen the English people. They found the English people only in textbooks or on the Internet. My teacher told me that. If you want to listen, speak, read and write English well, you will need to practice listening, speaking reading and writing English every day. So, I think English is difficult because we do not practice it. I would like to offer the simple way to practice English as follows.

1. Think to English for five minutes a day.
2. Listen to the pronunciation of English for five minutes a day.

3. Speak English at five minutes a day.
4. Read English at five minutes a day.
5. Write English at five minutes a day.
and  6. You must have an English friend or have a friend who like to speaks English.

My suggestion may not be suitable for other people because each person has their own way to develop the English language skills. However, it is the best way to develop the speaking skills in English  for me.
Thank you very much
……………………..
MY  SCHOOL
…………………….
Good(morning/afternoon)  Ladies and Gentle men.
My name is Kannika Kanchanakanho. My nickname is Tangkwa. I am a student in the fifth grade of Anuban Charoensin school. My English teacher’s name is Mrs. Pensin Chaiwongkot. My school principal’s name is Mister Sao  Wongkrachang. I’m very glad to represent the speech  group of Charoensin school. I have the title that” My School.”  My school is Anuban Charoensin. It is located in Charoensin village, Charoensin District and Sakonnakon province.  I would like to tell you about my school. There are twenty-one teachers, four hundred and fifty-four students. And there are many learning sources at my school, for example :
1. A library, where the students can read in their spare time.
2. A science lab; A room for students to scientific research.
3. A language lab; A room for students to practice the English language.
4. A computer room; A room for students to practice using the computer.

5. A canteen for lunch.
I come to school early every day. Because many things are waiting to welcome me, for example ; The teachers greet me at the entrance to the school. The little birds that are singing in a tree and the flowers in full bloom are waiting to welcome me. There are also many friends who greet me in front of the classroom. Although I have to study hard. I am more happy at school than sitting and sleeping at home.
I think that, my school is clean and beautiful. The teachers are competent and intent to teach. The students like to come to school every day.
Thank you very much
.……………
คำแปล
…………….
สวัสดี ท่านสุภาพสตรี ท่านสุภาพบุรุษและแขกผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่าน
ชื่อของฉันคือกรรณิกา Kanchanakanho ชื่อเล่นของฉันคือ

Tangkwa ฉันเป็นนักเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ห้าโรงเรียนอนุบาล เจริญศิลป์ ชื่อครูสอนภาษาอังกฤษของฉันคือนาง Pensin Chaiwongkot ชื่อผู้อำนวยการโรงเรียนของฉันคือมิสเตอร์เสาร์ Wongkrachang ฉันดีใจมากที่ได้เป็นตัวแทนกล่าวสุนทรพจน์ของกลุ่มโรงเรียนเจริญสินศิลา ฉันจับสลากได้หัวข้อเรื่อง โรงเรียนของฉัน  โรงเรียนของฉันคืออนุบาลเจริญศิลป์ ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านเจริญศิลป์, อำเภอเจริญศิลป์และจังหวัดสกลนคร มีหลายสิ่งที่ฉันต้องการจะแนะนำคุณเกี่ยวกับโรงเรียนของฉัน มีครูยี่สิบเอ็ดคน นักเรียนสี่ร้อยห้าสิบสี่คน และมีแหล่งของการเรียนรู้มากมาย ยกตัวอย่างเช่น :
1. ห้องสมุดเพื่อให้นักเรียนอ่านหนังสือในเวลาว่าง
2. ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ ห้องสำหรับให้กับนักเรียนทำการทดลองทางวิทยาศาสตร์
3. ห้องปฏิบัติการภาษา ห้องสำหรับนักเรียนฝึกทักษะภาษาอังกฤษ
4. ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสำหรับนักเรียนได้ฝึกฝนการใช้คอมพิวเตอร์
5. โรงอาหารสำหรับมื้อกลางวัน

ฉันมาโรงเรียนแต่เช้าทุกวัน เพราะมีหลายสิ่งหลายอย่างกำลังรอให้การต้อนรับฉันอยู่ เช่น; คุณครูหลายคนที่มาต้อนรับฉันที่ปากทางเข้าสู่โรงเรียน นกน้อยหลายตัวกำลังร้องเพลงบนต้นไม้และดอกไม้บานสะพรั่งรอต้อนรับฉัน และมีเพื่อนหลายคนที่คอยทักทายฉันในด้านหน้าของห้องเรียน ถึงแม้ว่าฉันจะต้องเรียนอย่างหนัก แต่ฉันก็มีความสุขที่โรงเรียนมากกว่าการนั่งและนอนอยู่ที่บ้าน
สรุปได้ว่าโรงเรียนของฉันสะอาดและสวยงาม ครูมีความรู้ความสามารถและมีความตั้งใจในการสอน นักเรียนชอบมาโรงเรียนทุกวัน

ขอบคุณมากค่ะ
………………………………………………………
THE  SPEECH  IN  2011
1. Let’s Promote Thai Culture
เรามาประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมไทยกันเถอะ
………………………………………………………
Good  morning,  Ladies  and  Gentle  men.
I am Navin Bigbamboo. I am currently attending grade school at 3 Bigbamboovittaya. Coconut village, papaya district  and  Somtam  province. My English teacher is Missis Dorkrak Daokiangduen. She teaches us so much fun. My principal is Mister Sombat Ruaymailerk. I am delighted to have been selected to represent the school to speak “Let’s promote Thai culture.“ …………What is culture?
Culture is the way or ways of life of people.
Thus, Thai culture means the way or the behavior of the Thai people.  Thai people have a lot of good culture, such as
1.Culture in a smile. That’s mean : Thai people smile and be friendly.
2. Hospitality. That’s mean : Thai people always help the others.
3. Culture   of respect the religion. This means that : Most Thais are Buddhists. They follow the teachings of the Buddha. That is ignore all evil, do good and make mind to be healthy.
4. Culture in the seat. For example: Sitting neatly.
5. Culture of drinking. For example: Do not drink until drunk.
6. Culture in the dressing. For example: Wear tight clothing. Do not show the body.
And so on.
We will promote Thai culture, how?
I think we have two easy ways to promote Thai culture.
1. Thai people welcome foreigners to come to Thailand with a friendly.
2. Promote Thai culture through the media in our country.

Thank  you  very  much.
………………..
คำแปล
………………

สวัสดีครับท่านสุภาพสตรีและท่านสุภาพบุรุษที่เคารพรักทุกท่าน
กระผมนาวิน บิ๊กแบมบู กำลังเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบิ๊กแบมบูวิทยา  หมู่บ้านโคโคนัท, อำเภอมะละกอ และจังหวัดส้มตำ ครูสอนภาษาอังกฤษชื่อ นางสาวดอกรัก  ดาวเคียงเดือน เธอสอนสนุกมากเลย ผู้อำนวยการโรงเรียนชื่อมิสเตอร์สมบัติ รวยไม่เลิก ผมรู้สึกดีใจมากที่ได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนของโรงเรียนมาพูดเรื่องเรามา ประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมไทยกันเถอะ

วัฒนธรรมไทยคืออะไร? วัฒนธรรมไทยคือทางหรือแนวทางในการดำเนินชีวิตของคนไทย ดังนั้นวัฒนธรรมไทยจึงหมายถึงแนวทางหรือความประพฤติของคนไทย คนไทยมีวัฒนธรรมไทยที่ดีมากมายเช่น
1.  วัฒนธรรมในการยิ้ม  หมายความว่าคนไทยชอบยิ้มและยิ้มอย่างเป็นเพื่อน
2.  ความมีน้ำใจ หมายความว่าคนไทยชอบช่วยเหลือคนอื่นเสมอ
3.  วัฒนธรรมในการนับถือศาสนา  หมายถึงว่า คนไทยส่วนใหญ่เป็นชาวพุทธ พวกเขาปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้า คือ ละเว้นความชั่วทั้งหลาย ทำแต่ความดี และทำใจให้บริสุทธิ์
4.  วัฒนธรรมในการนั่ง ยกตัวอย่างเช่น การนั่งอย่างเรียบร้อย
5.  วัฒนธรรมในการดื่ม ยกตัวอย่างเช่น ไม่ดื่มเหล้าจนเมามาย
6.  วัฒนธรรมในการแต่งกาย ยกตัวอย่างเช่น สวมเสื้อผ้ามิดชิด ไม่โชว์สัดส่วนของร่างกาย
เป็นต้น
เราจะประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมไทยอย่างไรดี  ข้าพเจ้าคิดว่าเราน่าจะมีวิธีง่าย ๆ 2 วิธีในการประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมไทยคือ
1.  คนไทยทุกคนต้อนรับชาวต่างประเทศที่มาเที่ยวประเทศไทยของเราด้วยความเป็นเพื่อน
2.   ประชาสัมพันธ์ประเทศไทยของเราผ่านสื่อทุกประเภทที่มีในประเทศของเรา
ขอบคุณมากครับ
…………………………………………..
THE  SPEECH  IN  2011
2. my Ideal Prime Minister
นายกรัฐมนตรีในอุดมคติของฉัน
………………………………………….
Good  morning,  Ladies  and  Gentle  men.
I am Navin Bigbamboo. I am currently attending grade school at 3 Bigbamboovittaya. Coconut village, papaya district  and  Somtam  province. My English teacher is Missis Dorkrak Daokiangduen. She teaches us so much fun. My principal is Mister Sombat Ruaymailerk. I am delighted to have been selected to represent the school to speak “my Ideal Prime Minister” Who is the Prime Minister. The Prime Minister is someone who has the duty to take care of all people in the country. He will supervise the staff in the Ministry are working to ensure a stable nation, Wealthy people, Safety and live together happily. Thus the Prime minister in my deal must have four good reasons. They are…
 1. The Prime minister must be knowledgeable, Talent and leadership.
 2. The Prime minister must be a good person. That means he must have good character and love all people in the world. He must rescue all the people in his country. Most importantly, he must not be corrupt.
 3. The Prime Minister must have good interpersonal skills. Be friends with everyone.
 4. The majority of people in his country elected him as prime minister.
Concluded that My Ideal prime minister is a person who work hard to make everyone in his country to be prosperity and happy.

Thank  you  very  much.
…………………………………………..
THE  SPEECH  IN  2011
3. My Future Plan
แผนการในอนาคตของฉัน
………………………………………….
Good  morning,  Ladies  and  Gentle  men.
I am Navin Bigbamboo. I am currently attending grade school at 3 Bigbamboovittaya. Coconut village, papaya district  and  Somtam  province. My English teacher is Missis Dorkrak Daokiangduen. She teaches us so much fun. My principal is Mister Sombat Ruaymailerk. I am delighted to have been selected to represent the school to speak “My Future Plan” What is my  future plan? My future plan is a plan that I dream to will be in the future. I saw some families are wealthy. They have a big house and many cars. And they are very happy. But my parents are farmers. I need to help parents work on the weekend. I’m very troublesome. Therefore, when I grow up I want to be a millionaire. How can I be a millionaire. The Buddha taught that. If you want to be a millionaire. You must follow the following four-stage plan: 1. Hard work 2. Spend money as needed 3. have good friends, and  4. To know about yourself
I am a Buddhist. I believe what the Buddha taught. I intend to follow his teachings. I think when I grow up, maybe I could be a millionaire.
Thank  you  very  much.
………………………………………………………
………………………………………………………
THE  SPEECH  IN  2011
4. Explain the way to save the electricity
อธิบายแนวทางการประหยัดไฟฟ้า
……………………………………………………….
Good  morning,  Ladies  and  Gentle  men.
I am Navin Bigbamboo. I am currently attending grade school at 3 Bigbamboovittaya. Coconut village, papaya district  and  Somtam  province. My English teacher is Missis Dorkrak Daokiangduen. She teaches us so much fun. My principal is Mister Sombat Ruaymailerk. I am delighted to have been selected to represent the school to speak ” Explain the way to save the electricity”
Electricity is clean energy and helping people get more comfortable, for example, we turn the fan or air conditioning to keep cool air in the room. Turn on the TV to watch the daily news. We can keep food in the refrigerator for several days  without spoilage. We wash clothes. Clothes dryer to dry. And ironing clothes beautifully well worn. We can communicate with people around the world via computer.
That said, this is all just part of the energy consumption.
How do we save the electricity? The power-saving features that  : 1. Turn off fans when not needed. 2. Off computer monitors when not in use 3. Do not open doors or windows  while your air conditioner. 4. Off the air when not in use. 5. Turn off appliances and lighting section. 6. Do not smoke in the air 7. Close the window to close 8. Close the curtains
Energy experts have advised that The best way to save the electricity is to use less.
Thank  you  very  much.
………………………………………………………
THE  SPEECH  IN  2011
5. The best way to stop global warming.
วิธีที่ดีที่สุดที่จะหยุดภาวะโลกร้อน
……………………………………………………….
Good  morning,  Ladies  and  Gentle  men.
I am Navin Bigbamboo. I am currently attending grade school at 3 Bigbamboovittaya. Coconut village, papaya district  and  Somtam  province. My English teacher is Missis Dorkrak Daokiangduen. She teaches us so much fun. My principal is Mister Sombat Ruaymailerk. I am delighted to have been selected to represent the school to speak ” The best way to stop global warming.
What is global warming, global warming is heating up the Earth’s temperature changes than ever before. As a result, the seasons change.
What is causing global warming. Global warming caused by the following:
1. Caused by the breath of life, fifty-seven percent
2. Caused by the burning of twenty-five percent.
3 occurred Industrial twelve percent, and
4. Caused by cutting. forest, rice fields, water sources and the degradation of life of six percent.
The best way to stop global warming are :
1 pet for less.
2 stop burning unnecessary
3. Stop deforestation
4. Buried the remains of dead animals
and 5. Turn it off after active at all times.

Thank  you  very  much.
…………….
คำแปล
……………
สวัสดีครับท่านสุภาพสตรีและท่านสุภาพบุรุษที่เคารพรักทุกท่าน
กระผมนาวิน บิ๊กแบมบู กำลังเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบิ๊กแบมบูวิทยา  หมู่บ้านโคโคนัท, อำเภอมะละกอ และจังหวัดส้มตำ ครูสอนภาษาอังกฤษชื่อ นางสาวดอกรัก  ดาวเคียงเดือน เธอสอนสนุกมากเลย ผู้อำนวยการโรงเรียนชื่อมิสเตอร์สมบัติ รวยไม่เลิก ผมรู้สึกดีใจมากที่ได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนของโรงเรียนมาพูดเรื่อง”วิธีที่ ดีที่สุดที่จะหยุดภาวะโลกร้อน

ภาวะโลกร้อนคืออะไร  ภาวะโลกร้อนคือการที่อุณหภูมิของโลกเปลี่ยนแปลงร้อนขึ้นกว่าเดิมอันเป็น สาเหตุทำให้ฤดูกาลเปลี่ยนแปลง อะไรเป็นสาเหตุทำให้เกิดภาวะโลกร้อน ภาวะโลกร้อนเกิดจากสาเหตุดังต่อไปนี้
1.เกิดจากกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิต 57 เปอร์เซ็นต์
2.เกิดจากการเผาไหม้ 25 เปอร์เซ็นต์
3. เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม 12 เปอร์เซ็นต์
และ 4. เกิดจากการตัดไม้ทำลายป่า นาข้าว แหล่งน้ำท่วม และการย่อยสลายของสิ่งมีชีวิต 6 เปอร์เซ็นต์
วิธีที่ดีที่สุดในการหยุดภาวะโลกร้อนคือ
1. เลี้ยงสัตว์ให้น้อยลง
2. หยุดการเผาไหม้ที่ไม่จำเป็น
3.หยุดการตัดไม้ทำลายป่า
4. ฝังซากสัตว์ที่ตาย
และ 5. ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าหลังใช้งานทุกครั้ง
ขอบคุณมากครับ
………………………………………………………………………………………………………………..
THE  SPEECH  IN  2011
Myself, My family, My School, My hobby and Environment.
ตัวฉัน, ครอบครัวของฉัน, โรงเรียนของฉัน, งานอดิเรกของฉันและสิ่งแวดล้อม

………………………………………………………………………………………………….

Good  morning,  Ladies  and  Gentle  men.
I  am  Sompong Coconut.  Nick name is Som. My  parents are Mr.Sombat and Mrs Suda Coconut. We live in Bancharoensin, Chareonsin  district  and  Sakolnakorn  province. I have an older sister. Her name is Somtam Coconut.  I have’n any brothers.  My  father is a teacher.  He works in the school. My mother is a farmer. She works in the farm. When the rainy season comes. My mother  go to transplant rice seedlings in the farm. But my father, my sister and I go to school. We go to help my mother in the farm on holiday.  When the  harvest season comes.We go to harvest together happily on holiday.
While I was 4 years old, I attended kindergarten at Anubancharoensin school. I have several friends. I love very much my teachers and my friends. Now I  am  in  the  fifth  grade  student  of  Anubanchareonsin  school.  My English teacher is Missis Pensin Chaiwongkot.  She is a good teacher. My principal is Mister Sao Wongkrachang. He is smart, handsome and  kind.
Teachers teach us so much fun. I want to come to school every day. But Saturday and Sunday I have to help my parents work. I have a hobby that likes to do many things such as ride a bicycle around Nong Thung Mon in the evening, planting trees, watering flowers, singing, playing batminton and play games in the computer.
There  are  many  interesting  things  in  my  school. Such as :   Twenty one teachers, four  hundred students, six  buildings, animals, insects, trees  and  the  others.
When I grow up. I want to be  police. If I was a policeman. I’m going to protect the people to live together happily. Although my family is not wealthy. But I want to be a good child of my parents, a good student of the teachers and a good friend of everyone. Forget me not, Please. I  am  Sompong Coconut. Anubanchareonsin school.
Thank  you  very  much.
……………
Myself
ตัวเรา

……………


Good  morning,  Ladies  and  Gentle  men.
I  am  …………………..  I was born on the 6th of  August Buddhist Era Two thousand five hundred and forty. I am fourteen years old. My father is Mr……… And my mother is Mrs ….…….surname is …………………….. I am residing at ….. home, Kut Na Kham village, Charoensin district, Sakon Nakhon Province . I have one brother and one sister. They are………………….and………………………
I am currently attending the sixth grade at Kut Na Kham school, Ban Kut Na Kham, Amphoe Charoen Sin, Sakon Nakhon Province. My teacher named Mrs. Piyachat Yangyuennann. School Director is Mr. Pravit Chittidham. My academic performance is in a great extent. I like English a lot. Because the English language allows us to communicate with people around the world. And the teacher of English teach very fun.
I love nature, music and a quiet place. Spicy foods like Som Tam. Sugary foods such as ice cream. Hobbies I like to watch television and read fiction books. I have friends that I love most is …….
I have a dream the future and intends to be a nurse. Because I have admired in the profession that makes people not sick and happy. I think that helping others is a great charity. These are myself .
Thank  you  very  much. And good Bye.
……………
คำอ่าน
…………….
Myself
มายเซลฟ
Good  morning,  Ladies  and  Gentle  men.
กู้ด มอร์นิ่ง, เลดี้ แอนด เจ็นเติ้ล เม็น.
I  am  …………………..  I was born on the 6th of  August Buddhist Era Two thousand five
ไอ แอม………………….ไอ วอส บอน ออน เดอะ ซิกซ อ้อฟ ออกัสท บุ้ดดิส อีร่า ทู เทาวนซั่น ไฟว
hundred and forty. I am fourteen years old. My father is Mr……… And
ฮันเดรด แอนด ฟอร์ที่. ไอ แอม โฟทีน เยียร์ส โอลด. มาย ฟาเธ่อร์ อี้ส มิสเตอร์ ………แอนด
my mother is Mrs ….…….surname is …………………….. I am residing at ….. home,
มาย มาเธ่อร์ อี้ส มิศซิส………เซอร์เนม อี้ส ………………ไอ แอม รีไซดิ้ง แอ้ท …….โฮม,
Kut Na Kham village, Charoensin district, Sakon Nakhon Province. I have
กุด นา ขาม วิลเล็จ, เจริญศิลป์ ดิ้ซทริ้คท, สกล นคร พร้อฟวิ้นซ. ไอ แอฟ
one  brother and one sister. They are………………….and………………………
วัน บราเธ่อร์ แอนด วัน ซิซเธ่อร์. เธย์ อาร์ …………………แอนด…………………….
I am currently attending the sixth grade at Ban Kut Na Kham school,. Ban Kut Na
ไอ แอม เคอเร้นทลี่ อะเท็นดิ้ง เดอะ ซิกธ เกร้ด แอ้ท บ้าน กุด นา ขาม สคูล. บ้าน กุด นา
Kham, AmphoeCharoen Sin,Sakon Nakhon Province. My teacher named Mrs. Piyachat
ขาม, อำเภอ เจริญศิลป์, สกลนคร  พร้อฟวิ้นซ. มาย ทีเชเช่อร์ เนม อี้ส มิสซิส ปิยะฉัตร
Yangyuennann. School Director is Mr. Pravit Chittidham. My academic
ยั่งยืนนาน.  สคูล ไดเร็คเต้อร์ อี้ส มิสเตอร์ ประวิตร จิตติธรรม. มาย อะคาเดมิค
performance is in a great extent. I like English a lot. Because the
เพอร์ฟอร์เม็นซ อี้ส อิน อะ เกร้ท เอ๊กเทนท. ไอ ไล้ค อิงลิช อะ ล้อท. บีค้อส ดิ
English language allows us to communicate with people around the
อิงลิช แลงเกว้ซ ออลโล้วส อัส ทู คอมมูนิเคท วิท พีเพิ้ล อะราวนด เดอะ
world. And the teacher of English teach very fun.
เวิล. แอนด เดอะ ที้ชเช่อะ อ้อฟ อิงลิช ที้ช เฟรี่ ฟัน.
I love nature, music and a quiet place. Spicy foods like Som Tam.
ไอ เลิฟ เนเจ่อะร์, มิวสิค แอนด อะ ไควเอ้ท เพล้ซ. ซะไพซี่ ฟู้ด ไลค ส้มตัม.
Sugary foods such as ice cream. Hobbies I like to watch television
ซูก้ารี่ ฟู้ดส ซัช แอ้ส ไอ้ซ ครีม. ฮ้อบบี้ส ไอ ไล้ค ทู ว้อทช เทเลวิซั่น
and read fiction books. I have friends that I love most is …….
แอนด รีด ฟิคชั่น บุ้คส. ไอ แฮพ เฟร็นดส แธ้ท ไอ เลิ้ฟ โม้สท อี้ส………
I have a dream the future and intends
ไอ แฮฟว อะ ดรีม เดอะ ฟิวเจ่อะ แอนด
to be a nurse. Because I have admired in the profession
อินเท็นส ทู บี อะ เนิ้ส. บีคอส ไอ แฮฟว แอ้ทมายด อิน เดอะ โปรเฟ้สซั่น
that makes people not sick and happy. I think that helping others
แธ้ท เม้คส พีเพิ้ล น้อท ซิค แอนด แฮ้พพิ. ไอ ธิงค แธ้ท เฮลปิ้ง ออเธ่อะส
is a great charity. These are myself.
อี้ส อะ เกร้ท แชริที้. ธีส อาร์ มายเชลฟ
Thank  you  very  much. And good Bye.
แธ้ง คิ้ว เฟรี่ มัช. แอนด กู้ด บาย.

…………………………………………………………………………………..
THE  SPEECH  IN  2011
แนะนำตัวเอง ครอบครัว โรงเรียน งานอดิเรก และสิ่งแวดล้อม

…………………………………………………………………………….

Good  morning,  Ladies  and  Gentle  men.
I  am  Ratree Suaybatta.  Nick name is Ma. My  parents are Mr. kanha and Mrs Sawitree Suaybatta. We live in Bancharoensin. I have two older brothers. They are Somboon  and Somdee. And I have a younger sister. She is Wantana. Nick name is Na. My  parents are farmers. We are farmers. We work in the farm. When the rainy season comes. Some days it’s very hot. But some days of rain it’s cool weather. My father plows with the teller. My mother and children transplant rice seedlings. When the  harvest season comes. Cold wind coming from China. Winter begin to blow through. Glowing yellow rice in the rice field.We went to harvest together happily.
While I was 4 years old, I attended kindergarten at Anubancharoensin school. I have several friends. I love very much my teachers and my friends. Now I  am  in  the  fifth  grade  student  of  Anubanchareonsin  school,  chareonsin  district  and  sakolnakorn  province.  My English teacher is Missis Pensin Chaiwongkot.  Nick name is  Nio. She teaches us so much fun. My principal is Mister Sao Wongkrachang. He is handsome and  kind.
Teachers teach us so much fun. I want to come to school every day. But Saturday and Sunday I have to help my parents work. I have a hobby that likes to do many things such as ride a bicycle around Nong Thung Mon in the evening, planting trees, watering flowers, singing and playing volleyball. I am a volleyball teem of school.
There  are  many  interesting  things  in  my  school. Such as :   Twenty one teachers, four  hundred students, six  buildings, animals, insects, trees  and  the  playground.
When I grow up. I want to be a teacher. If I am a teacher. I will  teach students to be good people, heroism and live together happily. Although my family is not wealthy. But I want to be a good child of my parents, a good student of the teachers and a good friend of everyone.  Remember me, please. I am Ratree Suaybatta. Anubanchareonsin school.
Thank  you  very  much. And good Bye.
……………………
แปลเป็นภาษาไทย
…………………………
THE  SPEECH  IN  2011
สุนทรพจน์ ปี 2011
Good  morning,  Ladies  and  Gentle  men.
สวัสดีท่านสุภาพสตรีและท่านสุภาพบุรุษทุกท่าน
I  am  Ratree Suaybatta.  Nick name is Ma. My  parents are Mr. kanha and Mrs Sawitree
ดิฉันชื่อราตรี สวยบาดตา.ชื่อเล่นมาค่ะ. คุณพ่อคุณแม่ชื่อกัณหาและสาวิตรี
Suaybatta. We live in Bancharoensin. I have two older brothers. They are Somboon  and
สวยบาดตาค่ะ. พวกเราอยู่ที่บ้านเจริญศิลป์ค่ะ. ดิฉันมีพี่ชายสองคนชื่อสมบูรณ์กับ
Somdee. And I have a younger sister. She is Wantana. Nick name is Na. My  parents are
สมดีค่ะ. และดิฉันมีน้องสาวหนึ่งคนชื่อวันนา ชื่อเล่น นา ค่ะ. คุณพ่อคุณแม่ของดิฉันเป็น
farmers. We are farmers. We work in the farm. When the rainy season comes. Some days it’s
ชาวนา. พวกเราเป็นชาวนา. พวกเราทำงานในทุ่งนาค่ะ. เมื่อฤดูฝนมาถึง. บางวันอากาศ
very hot. But some days of rain it’s cool weather. My father plows with the teller. My mother
ร้อนมาก แต่บางวันที่มีฝนตกอากาศหนาวค่ะ. คุณพ่อของดิฉันไถนาด้วยรถไถ คุณแม่ของดิฉัน
and children transplant rice seedlings. When the  harvest season comes. Cold wind coming from
และเด็ก ๆ ช่วยดำนาค่ะ. เมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยว ลมหนาวพัดมาจาก
China. Winter begin to blow through. Glowing yellow rice in the rice field.We went to harvest
ประเทศจีน ลมหนาวเริ่มพัดผ่าน ข้าวในท้องนาที่ปลูกไว้เหลืองอร่าม พวกเราไปเกี่ยวข้าว
together happily.
ด้วยกันอย่างมีความสุข
While I was 4 years old, I attended kindergarten at Anubancharoensin school. I have several
เมื่อตอนที่ดิฉันมีอายุได้ 4 ปี  ดิฉันได้เข้าเรียนชั้นอนุบาลที่โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์ ดิฉันมี
friends. I love very much my teachers and my friends. Now I  am  in  the  fifth  grade  student
เพื่อนหลายคน ฉันรักคุณครูและเพื่อนของฉันมาก ขณะนี้ฉันเป็นนักเรียนชั้นป.5
of  Anubanchareonsin  school,  chareonsin  district  and  sakolnakorn  province.  My English
ของโรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร คุณครูสอนภาษาอังกฤษ
teacher is Missis Pensin Chaiwongkot.  Nick name is  Nio. She teaches us so much fun. My
ชื่อนางเพ็ญศิลป์  ไชยวงศ์คต. ชื่อเล่น น้อย. ท่านสอนสนุกมากค่ะ
principal is Mister Sao Wongkrachang. He is handsome and  kind.
ผู้อำนวยการโรงเรียนชื่อนายเสาร์  วงศ์กระจ่าง ท่านเป็นคนรูปหร่อและใจดีค่ะ
Teachers teach us so much fun. I want to come to school every day. But Saturday and
คุณครูสอนสนุกมากเลยค่ะ ฉันอยากมาโรงเรียนทุกวัน แต่วันเสาร์และ
Sunday I have to help my parents work. I have a hobby that likes to do many things such as ride
วันอาทิตย์ฉันต้องช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้าน ฉันมีงานอดิเรกที่ชื่นชอบหลายอย่างเช่นการขี่
a bicycle around Nong Thung Mon in the evening, planting trees, watering flowers, singing and
รถจักรยานรอบหนองทุ่งมนในตอนเย็น, การปลูกต้นไม้, การร้องเพลง และ
playing volleyball. I am a volleyball teem of school.
การเล่นวอลเล่ย์บอล ฉันเป็นนักกีฬาวอลเล่ย์บอลคนหนึ่งของโรงเรียน
There  are  many  interesting  things  in  my  school. Such as :   Twenty one teachers, four
มีหลายสิ่งหลายอย่างที่น่าสนใจในโรงเรียนเช่น  : คุณครูยี่สิบเอ็ดคน
hundred students, six  buildings, animals, insects, trees  and  the  playground.
นักเรียนสี่ร้อยคน อาคารเรียนหกหลัง สัตว์ แมลง ต้นไม้ และสนามเด็กเล่น
When I grow up. I want to be a teacher. If I am a teacher. I will teach students to be good
เมื่อฉันโตขึ้น ฉันอยากเป็นครู ถ้าฉันได้เป็นครูฉันจะสอนให้นักเรียนเป็นคนดี
people, heroism and live together happily. Although my family is not wealthy. But I want to be a
เป็นคนเก่ง และอยู่กับอื่นได้อย่างมีความสุข ถึงแม้ว่าครอบครัวของฉันจะไม่ร่ำรวย แต่ฉันก็อยากเป็น
good child of my parents, a good student of the teachers and a good friend of everyone. Forget me
ลูกที่ดีของพ่อแม่,อยากแป็นนักเรียนที่ดีของครูและเป็นเพื่อนที่ดีของทุกคน ขอได้โปรดอย่าลืมฉัน
not, Please. I am Ratree  Suaybatta. Nick name is Ma. Anubanchareonsin school.
ฉันชื่อราตรี สวยบาดตา ชื่อเล่น มา โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์ค่ะ
Thank  you  very  much. And good Bye.
ขอบพระคุณทุกท่านมากค่ะ สวัสดีค่ะ

………………………..
คำอ่าน
………………………..
THE  SPEECH  IN  2011
Good  morning,  Ladies  and  Gentle  men.
กู้ด มอร์นิ่ง, เลดี้ แอนด เจ็นเติ้ล เม็น.
I  am  Ratree Suaybatta.  Nick name is Ma. My  parents are Mr. kanha and
ไอ แอม ราตรี สวยบาดตา. นิค เนม อิ้ส มา. มาย แพเร็นทส อาร์ มิสเตอร์ กัณหา แอนด
Mrs Sawitree suaybatta. We live in Bancharoensin. I have two older
มิสซิส สาวิตรี  สวยบาดตา. วี ลีฟ อิน บ้านเจริญศิลป์. ไอ แฮฟ ทู โอลเด้อร์
brothers. They are Somboon  and Somdee. And I have a younger sister.
บราเธ่อร์ส. เธ อาร์  สมบูรณ์ แอนด สมดี.  แอนด ไอ แฮฟ อะ ยังเก้อร์ ซิสเต้อร์.
She is Wantana. Nick name is Na. My  parents are farmers. We are
ชี อี้ส วันทะนา.  นิค เนม อี้ส นา.      มาย พะเร็นทส อาร์ ฟาร์เม่อร์. วี อาร์
farmers. We work in the farm. When the rainy season comes. Some
ฟาร์เม่อร์.  วี เวิค อิน เดอะ ฟาร์ม. เว็น เดอะ เรนนี่ ซีซั่น คัมส. ซัม
days  it’s  very hot. But some days of rain it’s cool weather. My father plows
เดย์ส อิทส เวรี่ ฮ็อท. บัท ซัม เดย์ส อ้อฟ เรน อิทส คูล เว็ทเท่อร์. มาย ฟาร์เธ่อร์ เพลาส
with the teller. My mother and children transplant rice seedlings. When
วิท เดอะ เทลเล่อร์. มาย มาเธ่อร์ แอนด ชิลเดร็น ทรานสแพลนท ไร้ซ ซี้ดลิ่ง. เว็น
the  harvest season comes. Cold wind coming from China. Winter
เดอะ ฮาร์เวสท ซีซั่น คัมส.  โคลด วินด คัมมิ่ง ฟรอม ไชน่า. วินเทอร์
begin to blow through. Glowing yellow rice in the rice field.We went to harvest บีอิ้ง ทู โบว์ ธรู.  โกลอิ้ง เยลโล ไรซ อิน เดอะ ฟีลด. วี เว้นท ทู ฮาร์เวสท
together happily.
ทูเกตเธอร์ แฮพพะลี่
While I was 4 years old, I attended kindergarten at Anubancharoensin school.
วาย ไอ วอซ โฟ เยียร์ส โอลด. ไอ อะเทนด คินเดอการร์เท็น แอ้ท อนุบาลเจริญศิลป์ สคูล
I have several friends. I love very much my teachers and my friends. Now
ไอ แฮพ เซพเวอรัล เฟรนดส. ไอ เลิฟ เฟรี่ มัช มาย ที้ชเช่อร์ส แอน มาย เฟรนดส. นาว
I  am  in  the  fifth  grade  student  of  Anubanchareonsin  school,  chareonsin
ไอ แอม อิน เดอะ ฟิฟธ เกรด สทิวเด็นท อ้อฟ อนุบาลเจริญศิลป์ สคูล. เจริญศิลป์
district  and  sakolnakorn  province.  My English teacher is Missis Pensin
ดิ้สทริคท แอนด สกลนคร พร้อพวินซ.  มาย อิงลิช ที้ชเช่อร์ อี้ส มิสซิส เพ็ญศิลป์
Chaiwongkot.  Nick name is  Nio. She teaches us so much fun. My principal is
ไชยวงศ์คต.  นิค เนม อี้ส น้อย. ชี ที้ช อัส โซ มัช ฟัน. มาย พรินซิเพิล อี้ส
Mister Sao Wongkrachang. He is handsome and  kind.
มิสเตอร์ เสาร์ วงศ์กระจ่าง. ฮี อี้ส แฮนดซัม แอนด ไคนด.
Teachers teach us so much fun. I want to come to school every day. But
ที เชอะส ทีช อัส โซ มัช ฟัน. ไอ ว้อนท ทู คัม ทู สคูล เอ้ฟวรี่ เดย์.  บัท
Saturday and Sunday I have to help my parents work. I have a hobby that likes
แซทเทอร์เดย์ แอนด ซันเดย์ ไอ แฮฟ ทู เฮลพ มาย แพเรินทส เวิค. ไอ แฮฟ อะ ฮอบบิ แธท ไลคส
to do many things such as ride a bicycle around Nong Thung Mon in the
ทู ดู แมนี่ ธิงส ซัส แอ้ส ไร้ด อะ ไบซิเคิ้ล อะราวนด หนองทุ่งมน อิน ดิ
evening, planting trees, watering flowers, singing and playing volleyball. I am a
อีฟวนิ่ง, พลานทิง ทรีส, วอเท่อริ้ง เฟลาเออะส, ซิงกิ้ง แอนด เพลอิ้ง วอล้ลย์บอล. ไอ แอม อะ
volleyball teem of school.There  are  many  interesting  things  in  my  school.
วอลเล่ย์บอล ทีม อ้อฟ สคูล.  แธร์ อาร์ แมนี่ อินเทอริสทิ้ง ธิงส อิน มาย สคูล.
Such as :   Twenty one teachers, four  hundred students, six  buildings,
ซัส แอ้ส : ทเวนทิ วัน ที้ชเชอะส, โฟ ฮันเดรด สทิวเดินทส, ซิกซ บิลดิ้งส
animals, insects, trees  and  the  playground.
แอนนิเมิลส, อิ้นเซคทส, ทรีส แอนด เดอะ เพลกราวนด.
When I grow up. I want to be a teacher. If I am a teacher. I will teach students
เว็น ไอ โกร อัพ. ไอ ว้อนท ทู บี อะ ทีเชอะ. อี้ฟ ไอ แอม อะ ทีชเชอะ. ไอ วิล ที้ช สทิวเดินทส
to be good people, heroism and live together happily. Although my family is not
ทู บี กู้ด พีเพิ้ล, ฮีโร่อีสซึ้ม แอนด ลีฟว ทูเก็ตเธอะ แฮพพิลี่. ออลโธ มาย แฟมิลี่ อี้ส นอท
wealthy. But I want to be a good child of my parents, a good student of the
เวลธิ. บัท ไอ ว้อนท ทู บี อะ กู้ด ไชด อ้อฟ มาย แพเรินทส, อะ กู้ด สทิวเดิ้นท อ้อฟ เดอะ
teachers and a good friend of everyone. Forget me not, Please. I am
ที้ชเชอะส แอนด อะ กู้ด เฟรนด อ้อฟ เอฟเวอรี่วัน. ฟอรเก้ท มี น้อท, พลี้ส. ไอ แอม
Ratree Suaybatta. Nick name is Ma. Anubanchareonsin school.
ราตรี สวยบาดตา. นิค เนม อี้ส มา. อนุบาลเจริญศิลป์ สคูล.
Thank  you  very  much. And Good bye.
แธง คิว เฟรี่ มัช. แอนด กู้ด บาย.

………………………………….
THE  SPEECH  IN  2007
2.  My Life Style
………………………………..
Life style is the way a person lives. Each person has own personal life style.
My life style is a farmer life style. Like the  other farmers in Thailand, we have a very
hard live. In the  rainy  season,  we  work  in  the  field  befor  the  sun  rise  up  till the
sun  set.   My family have a  small  own field. It  is  the most  importance  field  for  my
family.  We raise the  rice. but we have both rice and fish. Fish is easy to grow because they live and breed in the same area where the rice is produced. In the dry season, My  parents will sell our rice and  fish  to get the  money. When  they  have  enough  money  for  the  bus  tickets.  They  will go to Bangkok  and  work in the factory. I live with my grandmother. When  the  rainy  season  alive,  My parents will  come  back.  I  and  my parents  will  work  in  the  field  again.

Although I’m not rich, I can get a happy life. My teacher teaches me about the  life style of His Majesty The King Bhumibol. He  is  the  King  of  Thailand. The King told us to work hard and save.  Thai  government  try  to  take  the  King’s  idea  to  the  Thai  people.   I  am  very  happy  Because  that  is My Life Style
Thank  you  very  much.
……………………………………
THE  SPEECH  IN  2007
3.  My  Sport
…………………………..
My  sport  is  the  Badminton. I  like  to  play  badminton very  much.  Because  it  is  a  very  funny  game.  While  I  am  playing  the  badminton game.  I  am  very  funny and  happy.  My  family  is  a  farmer.  My  mother  dose not buy  a  bat  to  me.  She  told  me  that  “We  cannot  eat  the  badminton. We  have  to  save  the  money for  food and  clothes.”  After  my  school in  the  evening,  I  and  my  friends  often  go  to  Mrs.  Pensin’s  house.   She  is  my  English  teacher. When  we  go  to  her  house. She  often  order  us  to  work   about  ten  minutes .  Such  as  ;  “cut  the  glass and  take out  the  leaves from  the  field  or  take  out  her  white  hair”.      If  there  is  not  a  good  teacher,  I  cannot  play  the  badminton.  I  love  my  teacher  and  her  family  very  much.    After  that,  she  let  me  to  play  the  funny  sport  of  the  world.  It  is  the  badminton.
I  play  the  badminton until  the  sun  set  or  my  mother  call  me  for  dinner. Although,  I  cannot  eat  the  badminton.  But  it  makes  me  very  happy.   Badminton  is  my  feverish  sport.
Thank  you  very  much.
…………………………………….
THE  SPEECH  IN  2007
4. My  Home  Town
………………………………….
Charoensin  is  my  home  town.  It  is  a  small  town  in  sakolnakorn  province.  It’s  far  from  sakolnakorn  province  about  92  kilometers.  And  far  from  sawangdandin  town 15  kilometers. Many  people  who  come  to  my  home  town  at  first  time  often  ask   “ Why, in  this  town  dose  the  sun  rise   in  the  west”.  I  cannot  answer  them.  Because   I  feel  that  the  sun  in  the  other  town  rise   in  the  west  too.  I  think  that  my  home  town  likes  the  other.  Such  as  ; Whenever  the  sun  set.  It  is  dark.  And  whenever  the  sun  rise  up.  It  is  a  day.
In  my  home  town,  there  are  many  important  things,  such  as ;
1.  Black  image  Buddha  in  Nong  Thungmon  Park.  If  you  are  broken  hart  or  get  the  bad  things.  You have  to  go  to  him  and  ask  him  to  help you.  He  may   help  you  to  be  better  and  happier.  Don’t  believe,   Don’t  insult.
2.  Nong  Thungmon.    Nong  Thungmon  is  a  large  lake  in  the  land.  Surface  is  about  1,000  kilometers.  In  April,  It  is  very  hot.  Many  tourists  come  here  to  play  in  the  water.  I and  my  friends   often  go  to  Nong  Thungmon  to  play in  the  water  all  day.  I  am  very  happy.
There  are  many  unseen  things  in  my  home  town.  Although.  I  cannot  answer  the  tourists’s  guestion  “ Why  dose  the  sun  rise   in  the  west”.  But  I  am  still  keeping  the  intention  to  develop  my  home  town  as  I  can.
Thank  you  very  much.
……………………………………..
5.  MY  SCHOOL
…………………………………..
Good  morning  ladies  and  gentle  men.
I  am  ………….    I  am  in  the  fifth  grade  student  of  Anubanchareonsin  school,  chareonsin  district  and  sakolnakorn  province.  My English teacher is Missis Pensin Chaiwongkot.  She is beautiful and  teaches well. My principal is Mister Sao Wongkrachang. He is tall, dark, handsome and kind. There  are  many  interesting  things  in  my  school.  For  example;
 1. The  teachers.  There  are  23  teachers  in  my  school. Some  one  are  men  and  some  one  are  women.   They  teach  us  to  do  good  and  to  learn.  They  are good  people  for  us.
 2. The  buildings.  There  are  6  buildings  in  my  school.  Some  buildings  are  old  and  some  buildings  are  new.  We  learn  and  play  in  these  buildings.  We  love  them  and  clean  them  every  day.
 3. The  animals.  There  are  many  animals  in  my  school.  They  are  dogs,  hens,  cows,  pigs  and  fish.  etc.   We  learn  to  live  with  them  safety  and  happy.
 4. The  trees  and  the  playground.  There  are  many  trees  in  my  school.  They  are  mango  trees,  tamarind  trees  and  bamboo.   I  like  to  sit  under  the  trees  and  listen  to  the  birds  sing.  They  fly  from  this  tree  to  that  tree.  They  are  very  happy.  Whenever,  the  teachers  let  us  to  play  games  on  the  playground.  We  are  very  happy  too.
In my  school, there  are  many  things  that  I  want  to  talk  about.  But  the  time  nearly  is  over.  Please,  you  go  to  see  me  and  my  school.   I  shall  wait  for  you  all.  You  are  welcome.
Thank  you  very  much.
………………………………….
THE  SPEECH  IN  2008
6.  MY  DREEM
……………………………….
Good  morning  ladies  and  gentle  men.

I  am  ……………………..    I  am  in  the  fifth  grade  at Anubanchareonsin  School,  Chareonsin  district  and  Sakonnakorn  province.  My  school  director  is  Mr. Ruengsin  Sreechamplang.  And my English teacher is Mrs. Pensin Chaiwongkot.
My mother is a nurse. She works in the hospital.  I love my mother and her work very much.  I often go with my mother to the hospital.  I saw the nurses. They are very kind and lovely. They help the sick people.  I told my mother that “ I dreamed to be a nurse.”  My mother smiled and told me that “ If you dreamed to be a nurse.  You must study hard all subjects. They are Thai, English, Mathematic and Science.

Now, I try to do as my mother’s advice. For example ; Go to school every day, do  the teacher’s advice such as  reading, writing, listening  and do my homework every day.
Although finally, My dream will not come true. I am still keeping the intention to study hard, to be a good person and to live with the other happily.  If I can not be a nurse.  I may be a doctor’s wife.
Thank you very much.
…………………………………
คำอ่าน
THE  SPEECH  IN  2007
…………………………………
1.  My Life Style
มาย  ไลฟ  สไตล
Life style is the way a person lives. Each person has own personal life style.
ไลฟ  สไตล  อี้ส เดอะ  เว  อะ เพอซัน ไลฟส.  อี้ช  เพอซั่น  แฮส โอน เพอซั่นแนล ไลฟ สไตล.
My life style is a farmer life style. Like the  other farmers in Thailand, we have a very
มายไลฟสไตลอี้ส อะฟาเมอร์ ไลฟ สไตล.ไลค ดิ ออเธอะ ฟาเมอร์ส อินไทยแลนด, วี แฮฟ อะ เวรี่
hard live. In the  rainy  season,  we  work  in  the  field  befor  the  sun  rise  up  till the
ฮาดไลฟ.  อิน เดอะ เรนนี่ ซีซั่น.  วี เวิค  อิน เดอะ ฟีลด  บีฟอร์ เดอะ ซัน ไรส อับ     ทิล   เดอะ
sun  set.   My family have a  small  own field. It  is  the most  importance  field  for  my
ซัน เซต. มายแฟมิลี่ แฮฟ อะ สมอลโอนฟีลด. อิท อี้ส เดอะ โมสท อิมพอตแท่นซ ฟีลดฟอร์มาย
family.  We raise the  rice. but we have both rice and fish. Fish is easy to grow because
แฟมิลี่. วี เรส เดอะ ไรซ. บัท  วี แฮฟ  โบท ไรซ  แอน ฟิซ. ฟิซ   อี้ส   อีซี่  ทู   โกร        บีคอส
they live and breed in the same area where the rice is produced. In the dry season, My
เธ  ลีฟ แอนด  บรีด  อิน เดอะ  เซม แอเรีย แว เดอะ ไรซ   อี้ส โปรดักซ. อิน เดอะ ดราย ซีซั่น,  มาย
parents will sell our rice and  fish  to get the  money. When  they  have  enough  money
แพเร้นทส   วิล เซล เอาเอ้อ ไรซ  แอนด  ฟิซ ทู เก็ท  เดอะ มันนี่. เว็น  เธ แฮฟว  อีนัฟ   มันนี่
for  the  bus  tickets.  They  will go to Bangkok  and  work in the factory. I live with my
ฟอร์  เดอะ บัส  ทิเก็ทส. เธ  วิลล โก ทู แบงค็อก แอนด เวิค อิน เดอะ  แฟคทอรี่.ไอ  ลีฟ  วิท  มาย
grandmother. When  the  rainy  season  alive,  My parents will  come  back.  I  and  my
แกรนดมาเธอ.             เว็น         เดอะ   เรนนี่       ซีซั่น           อะไรว.   มาย     แพแร้นทส  วิลล    คัม           แบค.       ไอ  แอนด  มาย
parents  will  work  in  the  field  again.
แพแรนทส    วิลล      เวิค       อิน    เธอะ   ฟีลด      อะเกน.
Although I’m not rich, I can get a happy life. My teacher teaches me about the
ออลโธ             อัม    น็อท  ริช     ไอ  แคน  เก็ท อะ  แฮพพิ  ไลฟว.  มาย    ทีชเช่อร์       ทีชเชส          มี      อะเบ้าท   เดอะ
life style of His Majesty The King Bhumibol. He  is  the  King  of  Thailand. The King
ไลฟว   สไตล  ออฟ  ฮิส  มาเจ็ทสทิ     เดอะ  คิง          ภูมิพล.                 ฮี     อี้ส   เดอะ  คิง         อ้อฟ      ไทยแลนด.     เดอะ  คิง
told us to work hard and save.  Thai  government  try  to  take  the  King’s  idea  to  the
โทล ด  อัส   ทู    เวิค       ฮาด      แอนด  เซฟว.    ไทย        ก็อบเวินเม่นท        ไทร   ทู    เทค       เดอะ   คิง’ส          ไอเดีย    ทู    เดอะ
Thai  people.   I  am  very  happy  Because  that  is My Life Style
ไทย        พีเพิ้ล.           ไอ   แอม  เวรี่         แฮพพิ       บีคอส              แธท  อี้ส  มาย  ไลฟว   สไตล
Thank  you  very  much
……………………………………..
THE  SPEECH  IN  2007
2.  My  Sport
มาย    สปอร์ต
………………………………….
My  sport  is  the badminton. I  like  to  play  badminton  very  much. Because  it
มาย      สปอร์ต   อี้ส  เดอะ   แบดมินตัน.     ไอ    ไลค     ทู    เพล       แบดมินตัน          เวรี่          มัซ .           บีคอส         อิท
is  a  very  funny  game.  While  I am  playing the badminton game. I  am very funny and
อี้ส  อะ   เวรี่        ฟันนี่         เกม.         วาย        ไอ  แอม     เพลอิ้ง      เดอะ    แบดมินตัน      เกม.        ไอ  แอม     เวรี่    ฟันนี่   แอนด
happy.  My  family  is  a  farmer. My  mother  dose not buy  a  bat  to  me. She  told  me
แฮพพิ.         มาย     แฟมิลี่      อี้ส   อะ   ฟาร์เม่อร์.    มาย      มาเธ่อะ       ด้าส    น๊อต    บาย  อะ   แบท  ทู     มี.      ชี         โทล      มี
that  “We  cannot  eat  the  badminton. We  have  to  save  the  money for  food and
แธท         วี        แคนน๊อต     อี้ท    เธ่อะ     แบดมินตัน.           วี       แฮฟว    ทู     เซฟว    เธอะ   มันนี่          ฟอร์    ฟูด     แอนด
clothes.”  After  my  school in  the  evening,  I  and  my  friends  often  go  to  Mrs.
โคลธส.         อ้าฟเท่อร์   มาย     สคูล         อิน    ธิ       อีเว็นนิ่ง       ไอ  แอนด   มาย     เฟรนด ส     อ็อฟเฟ็น  โก   ทู     มิสซิส
Pensin’s  house.   She  is  my  English  teacher. When  we  go  to  her  house. She  often
เพ็นสิน ส        เฮ้า ส           ชี        อี้ส    มาย     อิงลิช ช          ทีชเช่อร์        เว็น         วี       โก    ทู      เฮอ     เฮ้า ส            ชี    อ้อฟเฟ็น
order  us  to  work   about  ten  minutes .  Such  as  ;  “cut  the  grass and  take out  the
ออเด้อร์  อัส ส ทู     เวิค ค        อะเบ้า ท    เท็น   มินิท ส             ซัส ส     แอส ส     คัท ท  เธอะ  กราส ส  แอน ด  เทค   เอ้า ท  เธอะ
leaves from  the  field  or  take  out  my  white  hair”.      If  there  are  not  a  good
ลีฟ ว ส     ฟรอม    เธอะ   ฟีล ด    ออ     เทค ค   เอ้า ท   มาย    ไว้ ท        แฮ ร              อี้ฟ ฟ  แธ ร   อา ร     น็อต   อะ  กู้ด
teacher,  I  cannot  play  the  badminton.  I  love  my  teacher  and  her  family  very
ที้ชเช่อ ร       ไอ   แคนน๊อต  เพล       เธอะ   แบดมินตัน         ไอ     เลิฟ ว   มาย    ที้ชเช่อ ร       แอน ด  เฮอ   แฟมิลี่        เฟรี่
much.    After  that,  she  let  me    play  the  funny  game  of  the  world.  It  is  the
มัช ช             อ้าฟเธ่อ    แธท     ชี       เล็ท    มี             เพล     เธอะ   ฟันนี่         เกม         อ้อฟ  เธอะ    เวิล ด      อิท  อี้ส  เธอะ
badminton.
แบดมินตัน
I  play  the  badminton  until  the  sun  set  or  my  mother  call  me  for  dinner.
ไอ  เพล      เธอะ    แบดมินตัน       อัลทิล ล  เธอะ   ซัน      เซ็ท   ออ ร  มาย    มาเธ่อ  ร    คอล ล  มี       ฟอ ร   ดินเน่อ ร
Although,  I  cannot  eat  the  badminton.  But  it  makes  me  very  happy.   Badminton
ออลโธ            ไอ    แคนน็อท    อี้ท    เธอะ     แบ็ดมินตัน         บัท      อิท    เมค ส       มี        เฟรี่       แฮฟพิ          แบดมินตัน
is     my  feverish  sport.
อี้ส ส มาย     เฟฟ เฟอริช ช  สปอร์ต
Thank  you  very  much
…………………………………………..
คำอ่าน
THE  SPEECH  IN  2007
My  Home  Town
…………………………………………..

Charoensin  is  my  home  town.  It  is  a  small  town  in  sakolnakorn  province.  It’s  far
เจรินสิน            อี้ส  มาย    โฮม       ทาว น   อิท  อี้ส  อะ  สมอล  เทาว น  อิน    สกลนคร             พรอพวิน ซ   อิท ส ฟา ร
from  sakolnakorn  province  about  92  kilometers.  And  far  from  sawangdandin  town 15
ฟรอม      สกลนคร            พรอพวิน ซ  อะเบ้า ท  นายตี้ทู  กิโลเมต ส    แอนด ฟา ร  ฟรอม     สว่างแดนดิน           ทาว น   ฟิฟทีน
kilometers. Many people who come  to my home  town  at  first time often  ask “ Why, in  this  town
กิโลเมต ส        แมนนี่      พีเพิ้ล        ฮู         คัม    ทู   มาย    โฮม    ทาว น   แอ้ท เฟิ้ส ท  ไทม  อ้อฟเฟ็น อ้าส ค   วาย   อิน   ธิ้ส     ทาว น
dose  the  sun  rise  up  in  the  west ?”  I  cannot  answer  them. Because  I feel  that  the  sun  in  the
ด้าส   เดอะ  ซัน  ไร ส   อัพ  อิน  เดอะ  เวส ท    ไอ  แคนน็อท  อานเซ่อ ร   เธ็ม.          บีคอส         ไอ  ฟีล ล  แธ็ท   เดอะ  ซัน    อิน   ดิ
other  town  rise  up  in  the  west  too.  I  think  that  my  home  town  likes  the  other.  Such  as  ;
ออเธอ   ทาว น  ไร ส    อัพ  อิน  เดอะ  เวส ท  ทู      ไอ  ธิง ค     แธ้ท  มาย    โฮม       ทาว น    ไล้ คส  ดิ    ออเธ่อ ร    ซัช ซ  แอส ส
Whenever  the  sun  set.  It  is  dark.  And  whenever  the  sun  rise  up.  It  is  a  day.
เฟ็นเนฟเวอ    เดอะ   ซัน    เซ็ท.  อิท  อี้ส  ด้าก ค.  แอน ด  เฟ็นเนพเว่อ   เดอะ  ซัน    ไร ซ   อั้พ.  อิท  อี้ส  อะ  เด
In  my  home  town,  there  are  many  important  things,  such  as ;
อิน  มาย   โฮม        ทาว น,    แธ ร    อา ร   แมนี่      อิมพอทแทน ท  ธิง ส,       ซัส ส  แอ้ส ส
1.  Black  image  Buddha  in  Nong  Thungmon  Park.  If  you  are  broken  hart  or  get  the
นัมเบอร์วัน   แบลก ค   อิมเมจ     บุดด้า          อิน  หนอง      ทุ่งมน                ป้าก ค.  อี้ฟ   ยู       อา ร  โบร้กเก้น  ฮ้าด   ออ  เก้ท  เดอะ
bad  things.  You have  to  go  to  him  and  ask  him  to  help you.  He  may   help  you  to  be
แบ้ด   ธิง คส.        ยู  แฮฟ วน    ทู   โก  ทู      ฮิม    แอน ด  อ้าส ค ฮิม     ทู     เฮล พ  ยู.        ฮี         เม        เฮล พ     ยู      ทู  บี
better  and  happier.  Don’t  believe,   Don’t  insult.
เบ้ทเท่อ  แอน ด  แฮฟพิเอ้อ.   ด้น ท       บีลี้ฟ ว.        ด้น ท     อินซัล ท
2.  Nong  Thungmon.    Nong  Thungmon  is  a  large  lake  in  the  land.  Surface  is  about
นัมเบอ ร ทู     หนอง       ทุ่งมน.                 หนอง      ทุ่งมน           อี้ส ส  อะ  ล้าจ     เลค    อิน  เดอะ  แลนด  เซอเฟ้ช     อี้ส  อะเบ้า ท
1,000  kilometers.  In  April,  It  is  very  hot.  Many  tourists  come  here  to  play  in  the  water.  I
วันเทาซั่น  กิโลเมต ส.     อิน  แอพริล  อิท  อี้ส  เฟรี่     ฮ้อท ท.  แมนี่       ทัวริช ส     คัม         เฮีย     ทู    เพล      อิน  เดอะ วอทเท่อ   ไอ
and  my  friends   often  go  to  Nong  Thungmon  to  play in  the  water  all  day.  I  am  very
แอน ด  มาย  เฟร็นด ส  อ้อฟเฟ่น  โก  ทู    หนอง        ทุ่งมน            ทู    เพล     อิน  เดอะ  ว้อทเท่อ  ออล  เด     ไอ  แอม  เฟรี่
happy. ….There  are  many  unseen  things  in  my  home  town.  Although,  I  cannot  answer  the
แฮพพิ…..      แธ ร     อา ร    แมนี่       อันซีน      ธิง ส         อิน  มาย    โฮม       ทาว น      ออลโธ,       ไอ  แคนน็อท  อานเซ่อ ร  เดอะ
tourists’s  guestion  “ Why  dose  the  sun  rise  up  in  the  west”.  But  I  am  still  kipping  the
ทัวริช ส         เคว้สซั่น          “วาย    ด้าส         เดอะ  ซัน    ไร ส    อัพ  อิน  เดอะ  เวส ท”   บัท    ไอ  แอม  สทิล  คีบพิ่ง          ดิ
intention to  develop  my  home  town  as  I  can.
อินเท็นซั่น    ทู    ดิเวลลบ พ   มาย   โฮม       ทาว น  แอ้ส  ไอ  แคน.
Thank  you  very  much.
…………………………………..
Niwarana ( Nipban)
………………………………….
The  Lord  Budhda’  his  original  name  is  Sitdadha.  He  is  the  prince  of  Kabillabas  in  India.  He  try  to  go  away  from  all  suffering for  six  years.  Finally,  he  can succeed.  What  is  the  suffering?  Suffering  is  sick.  How  many  kinds  of  sicks  have  we?   We  have  tow  kinds  of  sicks.  Such  as ;
 1. Body  sick.  Body  sick  is  the  nature sick.
If  we  want  to  go  away  from  the  suffering,  what  will  we do.
………………………………………………………………….
กล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมโรงเรียน
 1. WELCOE TO MY SCHOOL
……………………………………………………………….
Good morning ladies and gentle men.
You are welcome to Anubanchareonsin school,  chareonsin district and  sakolnakorn  province. My name is …..I am in Prathom 5. Now, I am very glad to introduce you about my school. My school is Anubanchareonsin. The school principal is Mr.Sao Wongkrachang. The vice- principals are Mr. Wittaya Boonyuen and Mr. Piyapong Phonset.  There are twenty three teachers and three hundred and eighty-five pupils.  The pupils come from Ban Charoensin, Ban Noncompattana, Ban Comphakpaew. Ban Sangfag, Bannadee and Bansok. The pupils who live in Ban Noncompattana and Ban Comphakpaew come to school by bicycles. Because Ban Noncompattana and Ban Comphakpaew are far about three kilometers. But the pupils from Ban Sangfag, Bannadee and Bansok come to our school by fathers or mothers. Because, Ban Sangfag, Bannadee and Bansok are far about four to five kilometers.  They live in Ban Charoensin.
Now, everyone is developing our school to be good as they dream. Our school is more beautiful and more comfortable to study. The teachers teach us to be the good people, to be the clever people and to live whit the others happily.
You are welcome.
Thank you very much.
……………………………………………………………..
กล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมโรงเรียน
2. WELCOE  TO  MY  SCHOOL
……………………………………………………………
Good  morning  ladies  and  gentle  men.  You  are  welcome  to Anubanchareonsin school,  chareonsin  district  and  sakolnakorn  province.  There  are  many  interesting  things  in   Anubanchareonsin  school. For  example;
 1. The  teachers.  There  are  23  teachers  in  my  school. Some  one  are  men  and  some  one  are  women.   My  school  director  is  Mr. Ruengsin  Sreechamplang.  They  teach  us  to  do  good  and  to  learn.  They  are good  people  for  us.
 2. The  buildings.  There  are  6  buildings  in  my  school.  Some  buildings  are  old  and  some  buildings  are  new.  We  learn  and  play  in  these  buildings.  We  love  them  and  clean  them  every  day.
 3. The  teacher’s   houses.  There  are  five  teacher’s  houses  in  my  school. They  all  are  old.  But  the  teachers  who  live  in  these  houses,  teach  in  the  other  schools.   Someone  are  marry  and  someone  are  single.
 4. The  animals.  There  are  many  animals  in  my  school.  They  are  dogs,  hens,  cows,  pigs  and  fish.  etc.   We  learn  to  live  with  them  safety  and  happy.  We  give  the  food  to  the fishes  and  pigs.   The  cows  eat  the  glass  in  the  field.  The  dogs  come  to  school  whit  their  masters.
 5. The  trees  and  the  playground.  There  are  many  trees  in  my  school.  They  are  mango  trees,  tamarind  trees  and  the  others.   I  like  to  sit  under  the  trees  and  listen  to  the  birds  singing.  They  fly  from  this  tree  to  that  tree.  They  are  very  happy.  Whenever,  the  teachers  let  us  to  play  games  in  the  playground.  We  are  very  happy  too.
I  hope  that,   you  will  come  to  see  my  school  again.  You  are  welcome.
Thank  you  very  much.
…………………………..
คำบรรยายภาพ
………………………..


 1. The board name of  Nong Thung Mon (ภาพป้ายชื่อหนองทุ่งมน)
This is the name of  Nong Thung Mon. Nong Thung Mon was built by Thai
Government in Buddhist Era two thousands five hundred and thirty five.
 1. The water, the island and the flying birds. (ภาพน้ำ เกาะ นก)
This is water in Nong Thung Mon.  Those are birds.  They are flying to sleep in the birds-island.  That is the birds-island. It is in the middle of Nong Thung Mon.
 1. Loung Bhor Ongdam (ภาพหลวงพ่อองค์ดำ)
This is Loung Bhor Ongdam.  The black image Buddha in Buddhism.  The Buddhists worship him by do not do all evils, do goods and make their minds to be clean.
 1. Bo-tree (ภาพต้นโพธิ์)
This is Bo-tree.  It is an important tree in the history of Buddhism. Because, the Buddha know the four truths of our lives when he was sitting under the Bo-tree. The Buddhists respect the Bo-tree till now.
 1. The people are exercising by bicycles (ภาพคนกำลังออกกำลังกายด้วยการขี่รถจักรยาน)
This is Missis Pensin Chaiwongkot. She and her pupils are exercising by bicycles around Nong Thung Mon in the evening.
 1. The people are exercising by jocking. (ภาพคนกำลังออกกำลังกายด้วยการวิ่งช้า ๆ)
This is Missis Pensin Chaiwongkot. She and her pupils are jogging around Nong Thung Mon in the evening.
 1. ภาพศาลากาญจนาภิเษก
This is ศาลากาญจนาภิเษก. It is the large hall in Nong Thung Mon. It is the place where people can use to meeting, to marry, to party and to rest.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by I Love Fat