Thursday, January 24, 2013

คำกล่าวอาราธนาศีล ๕

คำกล่าวอาราธนาศีล ๕

มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ
ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ

ทุติยัมปิ มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ
ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ

ตะติยัมปิ มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ
ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอศีล ๕ ข้อพร้อมทั้งพระรัตนตรัยเพื่อประโยชน์แก่การจะรักษาต่างๆกัน

คำกล่าวถวายผ้ากฐิน

คำกล่าวถวายผ้ากฐิน

อิมัง ภันเต สะปะริวารัง กะฐินะจีวะระทุสสัง สังฆัสสะ
โอโณชะยามะ สาธุโน ภันเต สังโฆ อิมัง สะปะริวารัง
กะฐินะ ทุสสัง ปะฏิคคัณหาตุ ปะฏิคคะเหตะวา จะ
อิมินา ทุสเสนะ กะฐินัง อัตถะระตุ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง
หิตายะ สุขายะ

(อารธนาศีลห้า)
ทุติยัมปิ ...
ตะติยัมปิ ...

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้ากฐินจีวรกับทั้งบริวารนี้ แด่พระสงฆ์ ขอพระสงฆ์จงรับผ้ากฐินกับทั้งบริวารนี้ของข้าพเจ้าทั้งหลาย และเมื่อรับแล้ว ขอจงกรานใช้กฐินด้วยผ้านี้ เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้า ทั้งหลายสิ้นกาลนานเทอญ

คำทักทาย คำขอบคุณและคำกล่าวลา ในอาเซียน

คำทักทาย คำขอบคุณและคำกล่าวลา ในอาเซียน

   ในสังคมมนุษย์เรา เมื่อมีการพบปะกันทุกครั้งเรามักจะมีคำพูดที่เราใช้เป็นคำทักทายกันเป็นธรรม เนียมแบบปฏิับัติ ในแต่ละชาติพันธุ์ก็มีคำพูดทักทาย คำกล่าวคำขอบคุณและคำกล่าวลาเมื่อต้องจากกัน  ดังนั้นในหน้านี้จึงขอนำคำกล่าวทักทาย คำขอบคุณ และคำกล่าวลา ของชนในกลุ่มสมาชิกอาเซียนมานำเสนอให้ท่านได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกัน หากท่านใดมีกิจกรรม  หรือความรู้ ข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียนดีๆเรามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปพร้อมๆกันโดยท่านสามารถ ส่งข้อมูลดังกล่าวมาให้เราเพื่อที่เราจะได้นำขึ้นมาไว้ในหน้าเว็บไซต์ห้อง เรียนอาเซียนแห่งนี้ โดยสามารถส่งมาที่ ผู้ดูแลเว็บไซต์ 

 

                           คำกล่าวทักทายหรือกล่าวสวัสดีกันเมื่่อพบกัน

ประเทศ                                             คำกล่าวทักทาย                    อ่านออกเสียงว่า
 
 
Brunei                                     ซาลามัต ดาตัง                            ซา-ลา-มัด-ดา-ตัง
Cambodia                              ซัวสเด                                          ซวด-สะ-เด
Indonesia                               ซาลามัต เซียง                              ซา-ลา-มัด-เซียง
Laos                                        สะบายดี                                      สะ-บาย-ดี๋
Malaysia                                ซาลามัต ดาตัง                              ซา-ลา-มัด-ดา-ตัง
Myanmar                               มิงกาลาบา                                     มิง-กา-ลา-บา
Philippine                              กูมุสตา                                           กู-มุด-สะตา
Singapore                              หนีห่าว                                           หนี-ห่าว
Thailand                                สวัสดี                                                สะ-หวัด-ดี
Vietnam                                 ซินจ่าว                                            ซิน-จ้าว


                         คำกล่าวแสดงความขอบคุณ            

    ประเทศ                                                 อ่านออกเสียงว่า

 
Brunei                                                    ตรีมอ กาเซะฮ         
Cambodia                                              ออกุน,ออกุนเจริญ 
Indonesia                                                เทอริมากาซิ 
Laos                                                         ขอบใจ          
Malaysia                                                   ตรีมอ กาเซะฮ         
Myanmar                                                 เจซูติน บาแด           
Philippine                                               มารามิงสลามัต        
Singapore                                              ตรีมอ กาเซะฮ         
Thailand                                                 ขอบคุณ        
Vietnam                                                  กามเอิน                          คำกล่าวอำลาหรือกล่าวลา           

    ประเทศ                                                 อ่านออกเสียงว่า

 

Brunei                                                     ซือลามัต ติงฆัล       
Cambodia                                            เรียนซันเฮย
Indonesia                                             ซาลามัดจาลัน          
Laos                                                      โซกดี 
Malaysia                                                ซือลามัต ติงฆัล       
Myanmar                                              ตาตา 
Philippine                                            ปาลาม          
Singapore                                            ซือลามัต ติงฆัล                   
Thailand                                              ลาก่อน
Vietnam                                               ตามเบียด

Saturday, January 5, 2013

หลักการกล่าวแนะนำวิทยากร

หลักการกล่าวแนะนำวิทยากร

     ในการพูดบางโอกาส ไม่ว่าจะเป็นการสัมมนา การอภิปราย หรือการโต้วาทีนั้น มักมีโฆษกหรือพิธีกรเป็นผู้ดำเนินรายการ และกล่าวแนะนำวิทยากรหรือผู้พูดให้ผู้ฟังรู้จัก เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์และความเลื่อมใสศรัทธา
     พชร  บัวเพียร  ได้กล่าวถึงหลักสำหรับการกล่าวแนะนำผู้พูด ดังนี้
 1. ควรถามผู้พูดก่อนขึ้นพูดว่า ต้องการหรือไม่ต้องการให้แนะนำอะไรบ้าง
 2. กล่าวถึงเหตุหรือความสำคัญของเรื่องที่ผู้พูดจะพูด โดยพูดสั้นๆ แต่ให้ได้เนื้อความครบถ้วน
 3. เริ่มด้วยการปฏิสันถารผู้ฟัง แล้วจึงแนะนำผู้พูดโดยเริ่มจากชื่อ สกุล การศึกษา ตำแหน่งที่ทำงาน ความรู้ ประสบการณ์ และความสำคัญของผู้พูด โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับเรื่องนี้
 4. เสร้างบรรยากาศให้เกิดความเป็นกันเองระหว่างผู้พูดกับผู้ฟัง ทำให้ผู้พูดอยากพูดและผู้ฟังอยากฟัง
 5. อย่าพูดเกี่ยวกับตัวเอง หรืออย่าพูดราวกับว่าจะพูดเรื่องนั้นๆ เสียเอง
 6. อย่ายกยอผู้พูดจนเกินความเป็นจริง

      แต่อย่างไร การกล่าวคำแนะนำผู้พูดมีข้อควรระวังบางประการซึ่ง กุณฑลีย์  ไวทยะวณิช กล่าวไว้ ดังนี้
 1. ไม่ควรใช้เวลาในการกล่าวคำแนะนำวิทยากรนานเกินไป ต้องให้สัดส่วนความสำคัญของเนื้อหามากกว่าส่วนเสริม เพราะผู้ฟังต้องการฟังเรื่องราวที่ผู้พูดจะพูดมากกว่าชีวประวัติผู้พูด
 2. ไม่ควรยกย่องผู้พูดจนเกินความจริง
 3. ไม่ควรให้รายละเอียดในเรื่องส่วนตัวของผู้พูด
 4. ควรให้ผู้พูดหรือวิทยากรได้อ่านคำกล่าวแนะนำตัวของผู้ พูดก่อน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องหรือเพิ่มเติมในเรื่องยศ ตำแหน่ง สถานศึกษา หน้าที่การงานปัจจุบัน รวมทั้งความสามารถและประสบการณ์ต่างๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัย
 5. ควรอ่านออกเสียงชื่อนามสกุลของผู้พูดให้ผู้พูดฟังก่อนเพื่อความถูกต้อง
 6. ควรใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย ชัดเจน

      หลังจากที่ผู้พูดหรือวิทยากรกล่าวจบแล้ว พิธีกร ผู้ดำเนินรายการควรกล่าวขอบคุณผู้พูดเพื่อแสดงมารยาทอันดีงาม และเป็นการเสริมแรงให้ผู้พูดที่ได้เผยแพร่ความรู้ ความติด และสละตนเพื่อประโยชน์สังคมสืบไป

คำกล่าว ดีใจในวันแต่งงาน

ในงานแต่งงานงานหนึ่ง   ในขณะที่ดื่มกินกันไปได้สักพักใหญ่
พิธีกรในงานก็เชิญคู่บ่าวสาวขึ้นเวทีเพื่อกล่าวอะไรเล็กๆน้อยๆ
เป็นการขอบคุณแขกที่ให้เกียรติมาร่วมงานแต่ง
เจ้าบ่าวที่เริ่มจะได้ที่ก็ขึ้นกล่าวทันที   ว่ากันเป็นกลอนเลย
" วันนี้ดีใจจะได้เมีย
หลังจากที่ได้เสียกันหลายหน
วันนี้จะมีเมียเป็นตัวเป็นตน
ขอบใจแขกทุกคนที่มางาน "
พอกล่าวจบเท่านั้น   พวกเพื่อนๆเจ้าบ่าวปรบมือกันเกรียวกราว
ต่างก็พูดกันขรมว่า   " มันแน่จริงๆว่ะ...เพื่อนกู "
ฝ่ายเจ้าสาวก็รู้สึกอับอายและเสียหน้าเป็นอย่างยิ่ง  
จึงกล่าวขอบคุณบรรดาแขกที่มาร่วมงานด้วยเสียงหวานๆน่ารักว่า...
" เช่นกันค่ะ "
" วันนี้ดีใจที่ได้ผัว
เคยเสียเนื้อเสียตัวก็หลายหน
วันนี้ดีใจได้ผัวเป็นตัวตน
แต่เป็นคนที่เท่าไหร่...ไม่ได้จำ "สคริปต์พิธีกรนักเรียนกล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียน(ภาษาอังกฤษ)

Script for welcome the Committee on Standards and Quality Assessment Triple A Company Plc
สคริปต์กล่าวต้อนรับ คณะกรรมการรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา บริษัท ทริปเปิ้ลเอ จำกัดมหาชน
…………………………………………………………………………………………………………………………….
Moderator(พิธีกร)….Respectfully The Sheriff Charoen Sin, the Committee on Standards  Quality Assessment Company Plc and the great honors.
My name is Prapassara  ponpan.  I am a student in the 6/1 grade of Anuban Charoen Sin school.  On behalf of the teachers and students of Anuban Charoen Sin school, We welcome with great pleasure the Board of Standards and Quality Assessment. To inspect the quality education of Anuban Charoen Sin school, Between 23 to 25 January 2013.
On this opportunity, I would like to invite the President of the Board of Education faculty, teachers and Student Council President to welcome the visitors …… Thanks.
(หลังจากผูกผ้าขาวม้าและมอบช่อดอกไม้แล้ว)
Moderator(พิธีกร)….Respectfully invited Mr Weerapong Buranasin, The Sheriff Charoen Sin to Introduced  Charoen Sin District and welcome the visitors.
(หลังจากนายอำเภอเจริญศิลป์กล่าวแนะนำอำเภอเจริญศิลป์จบแล้ว)
Moderator(พิธีกร)….On this opportunity, I would like to invite the honors to watch the VTR on history activities and administration of Anuban Charoen Sin school. …… thanks
(หลังจบ VTR แล้ว)
Moderator(พิธีกร)….The honors,  Our school is the first moral of the story telling, music and sports. May we have to show the Ram Uay porn to Welcome the board of visitors. Please, enjoy the show now.
(หลังจบการแสดงแล้ว)
Moderator(พิธีกร)….Respectfully invited  the President of the Board of Directors to meet on the first visit and evaluate the school.
The End
……………………….
Moderator(พิธีกร)….Respectfully The Sheriff Charoen Sin, the Committee on Standards  Quality Assessment Company Plc and the great honors.
คำอ่าน…รี้สเพ็คทฟู ลลี่ เดอะ เชรีฟฟ เจริญ ศิลป์, เดอะ  คอมมิตที้ ออน แสตนดาร์ดส แอนด คัวลิที่ แอสเซสเม้นท คอมพานี พีแอลซี แอนด เดอะ เกร้ท ออนเน้อะส.
คำแปล…กราบเรียน  นายอำเภอเจริญศิลป์  คณะกรรมการรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาบริษัท ทริปเปิ้ลเอ จำกัด มหาชน  และท่านผู้มีเกียรติ  ที่เคารพอย่างสูง
My name is Prapassara  ponpan.  I am a student in the 6/1 grade of Anuban Charoen Sin school.
คำอ่าน…มาย เนม อี้ส ประภัสรา  โพนพันธ์   ไอ แอม อะ สทิวเด้นท อิน เดอะ ซิ้กซ เฟิ้สท เกร้ด อ้อฟ อนุบาลเจริญศิลป์ สคูล
คำแปล…ดิฉันชื่อประภัสรา  โพนพันธ์  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1  โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์
On behalf of the teachers and students of Anuban Charoen Sin school, I welcome with great pleasure the Board of Standards and Quality Assessment. To inspect the quality education of Anuban Charoen Sin school, Between 23 to 25 January 2013.
คำอ่าน…ออน บีฮาฟ อ้อฟ เดอะ ทีชเช่อะส  แอนด สทิวเด้นทส อ้อฟ อนุบาล เจริญศิลป์ สคูล,  ไอ เวลคัม วิท เกร้ด พลีสเช่อะ เดอะ บอร์ด อ้อฟ แสตนดาร์ด แอนด คัวลิทิ แอสเซสเม้นท.  ทู อินสเป้คท เดอะ คัวลิทิ เอ้ดดุเคซั่น อ้อฟ อนุบาลเจริญศิลป์ สคูล, บีทวีน ทะเว็นตี้ทรี ทู ทะเว็นตี้ฟิฟท แจนอุเอรี่  ทู เธาซั่น เธอทีน.
คำแปล…ในนามคณะครูและ นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์ ขอต้อนรับคณะกรรมการรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อตรวจเยี่ยมการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์  ระหว่างวันที่  23 – 25  มกราคม  2556 ด้วยความยินดียิ่ง
On this opportunity, I would like to invite the President of the Board of Education faculty, teachers and Student Council President to welcome the visitors …… Thanks.
คำอ่าน…ออน ธีส อ้อพพอททูนิทิ, ไอ แฮพ ทู อินไว้ท เดอะ เพรซิเด้นท อ้อฟ เดอะ บ้อด อ้อฟ เอ้ดยุเคซั่น แฟคคัลทิ, ทีชเช่อะส แอนด เดอะ สทิวเด้นท เคาซิล เพรซิเด้นท ทู เวลคัม เดอะ วิซิทเต่อะส…..แธ้งส.
คำแปล…โอกาสนี้ ขอเรียนเชิญท่านประธานคณะกรรมการสถานศึกษา  คุณครู และประธานคณะกรรมการสภานักเรียน ต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมค่ะ………………….ขอบคุณค่ะ
(หลังจากประธานคณะกรรมการสถานศึกษา/ตัวแทนคณะครูและประธานสภานักเรียนผูกผ้าขาวม้าและมอบช่อดอกไม้ให้คณะกรรมการตรวจเยี่ยมเสร็จแล้ว)
Moderator(พิธีกร)….Respectfully invited Mr Weerapong Buranasin, The Sheriff Charoen Sin to Introduced  Charoen Sin District and welcome the visitors.
คำอ่าน…รี้สเป้คฟุลลิ อินไวทเท็ด มิสเตอร์ วีระพงษ์ บูรณะศิลป์ เดอะ เชรีฟฟ เจริญศิลป์ ทู อินโทรดิ้วซท เจริญศิลป์ ดีสทริคท แอนด เวลคัม เดอะ วิซิทเท่อร์ส.
คำแปล…กราบเรียนเชิญ นายวีระพงษ์  บูรณะศิลป์ ท่านนายอำเภอเจริญศิลป์ กล่าวแนะนำอำเภอเจริญศิลป์และกล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมค่ะ
(หลังจากนายอำเภอเจริญศิลป์กล่าวแนะนำอำเภอเจริญศิลป์จบแล้ว)
Moderator(พิธีกร)….On this opportunity, I woud like to invite the honors to watch the VTR on history activities and administration of Anuban Charoen Sin school. …… thanks
คำอ่าน…ออน ดี้ส อ้อพพอททูนิทิ, ไอ วู้ด ไล้ค ทู อินไว้ทส เดอะ ออนเน่อะส ทู ว้อทช เดอะ วีทีอา ออน ฮิสทอริ แอ้คทิวิทิส แอนด แอ้ดมินิสเทรซั่น อ้อฟ อนุบาลเจริญศิลป์ สคูล………แธ้งคส.
คำแปล…โอกาสนี้ ขอเรียนเชิญผู้มีเกียรติทุกท่านชมวีทีอาร์แนะนำประวัติ กิจกรรมและการบริหารงานของโรงเรียนเจริญศิลป์ค่ะ………ขอบคุณค่ะ
(หลังจบวีทีอาร์แล้ว)
Moderator(พิธีกร)….The honors,  Our school is the first moral of the story telling, music and sports. May we havet to show the Ram Uay porn to Welcome the board of visitors. Please, enjoy the show now.
คำอ่าน……เดอะ ออนเน่อะส, อาวเอ้อ สคูล อี้ส เดอะ เฟิ้สท มอรัล อ้อฟ เดอะ สตอรี่ เทลลิ่ง, มิวสิค แอนด สปอร์ตส. เม วี แฮฟ ทู โชว์ เดอะ รำ อวย พร ทู เวลคัม เดอะ บอร์ด อ้อฟ วิซิทเตอร์ส.  พลี้ส, เอ็นจอย เดอะ โชว์ นาว.
คำแปล…..ท่านผู้มี เกียรติทุกท่านค่ะ  ด้วยความเป็นที่ 1 ด้านการเล่านิทานคุณธรรม ดนตรี และกีฬา  ดิฉันใคร่ขออนุญาตนำเสนอการแสดงรำอวยพร เพื่อเป็นการต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมค่ะ  เชิญรับชมค่ะ
(หลังจบการแสดงแล้ว)
Moderator(พิธีกร)….Respectfully invited  the President of the Board of Directors to meet on the first visit and evaluate the school.
คำอ่าน…รี้สเพ็คฟู ลลี่ อินไวทเท็ด เดอะ เพรซิเด็นท อ้อฟ เดอะ บอร์ด อ้อฟ ไดเร็กเตอร์ส ทู มีท ออน เดอะ เฟิ้สท วิซิท แอนด อีแวลุเอ้ท เดอะ สคูล.
คำแปล…เรียนเชิญท่านประธานคณะกรรมการตรวจเยี่ยมพร้อมคณะ พบปะ แนะนำ ก่อนการตรวจเยี่ยมและการประเมินโรงเรียนค่ะ  ….ขอเรียนเชิญค่ะ
จบบริบูรณ์
………………………………………………………………………..
คำกล่าวต้อนรับคณะกรรมการที่มาตรวจงานของโรงเรียน
Welcome to the board at the school.
……………………………………………………………………
The Board of Directors at the school.
คำอ่าน ; เธอะ บอร์ด อ้อฟ ไดแร็กเท้อร์ส แอ้ท เธอะ สคูล.
คำแปล ; เรียนคณะกรรมการตรวจเยี่ยมโรงเรียนทุกท่าน

On behalf of the Big Bamboo withaya school.
คำอ่าน ; ออน บีฮาฟ อ้อฟ เธอะ บิ้ก แบมบู วิทยา สคูล.
คำแปล ; ในนามของโรงเรียนบิ้กแบมบูวิทยา

We welcome all of you with great pleasure.
คำอ่าน ; วี เวลคัม ออล อ้อฟ ยู วิท เกร้ท พลี้ชเช่อะ.
คำแปล ; เราขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง

First of all I would like to introduce my school as follows.
คำอ่าน ; เฟิ้สท อ้อฟ ออล ไอ วู้ด ไล้ค ทู อินโทรดิ้ว มาย สคูล แอ้ส ฟอลโลว์ส.
คำแปล ; ก่อนอื่น ดิฉันใคร่ขอแนะนำโรงเรียนของดิฉันให้ท่านทราบดังนี้

1. There are 10 toilets rooms behind the school building. 
คำอ่าน ; นัมเบอร์วัน. แธร์ อาร์ เท็น ทอยเล็ตส รูมส บีฮายด เธอะ สคูล บิลดิ้ง
คำแปล ; ข้อหนึ่ง ; มีห้องส้วมจำนวน 10 ห้องอยู่ด้านหลังอาคารเรียน

2. There are twenty-one teachers, four hundred and fifty-four students.
คำอ่าน ; นัมเบอร์ทู. แธร์ อาร์ ทะเว็นตี้-วัน ทีชเช่อะส, โฟ ฮันเดร็ดส แอนด ฟิ้ฟที้ โฟ สทิวเด้นทส.
คำแปล ; ข้อ สอง มีครู 21 คน นักเรียน 454 คน 

And there are many learning sources at my school, for example :
คำอ่าน ; แอนด แธร์ อาร์ แมนี่ เลินนิ่ง ซอสเซ้สส แอ้ท มาย สคูล ฟอร์ เอ๊กแซมเปิ้ล.
คำแปล ; และมีแหล่งเรียนรู้หลากหลาย ยกตัวอย่างเช่น

2.1  A library, where the students can read in their spare time.
คำอ่าน ; นัมเบอร์ทู พ้อยท วัน. อะ ไลบรารี่ ; แว เธอะ สทิวเด็นทส แคน รี้ด อิน แธร์ สแปร์ ไทม.
คำแปล ; ข้อสองจุดหนึ่ง. ห้องสมุด สำหรับให้นักเรียนได้เข้ามาอ่านในเวลาว่าง

2.2 A science lab; A room for students to scientific research.
คำอ่าน ; นัมเบอร์ทู พ้อยท ทู. อะ ไซแอ้นซ แล็บ ; อะ รูม ฟอร์ สทิวเด็นทส ทู ไซแอ้นทิฟิก ริเสิ้ทซ.
คำแปล ; ข้อสองจุดสอง. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เป็นห้องสำหรับให้นักเรียนได้ทดลองทางวิทยาศาสตร์


2.3 A language lab; A room for students to practice the English language.
คำอ่าน ; นัมเบอร์ทู พ้อยท ธรี.อะ แลงเกว้จ แล็บ ; อะ รูม ฟอร์ สทิวเด็นทส ทู แพร็คทิซ ดิ อิงลิช แลงเกว้จ.
คำแปล ; ข้อสองจุดสาม. ห้องปฏิบัติการทางภาษา; ห้องสำหรับให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะด้านภาษาอังกฤษ


2.4 A computer room; A room for students to practice using the computer.
คำอ่าน ; นัมเบอร์ทู พ้อยท โฟ. อะ คอมพิวเท่อร์ รูม ; อะ รูม ฟอร์ สทิวเด็นทส ทู แพร็คทิซ ยู้ซซิ่ง เธอะ คอมพิวเท่อร์.
คำแปล ; ข้อสองจุดสี่. ห้องคอมพิวเต้อร์ คือห้องสำหรับให้นักเรียนได้ฝึกหัดการใช้คอมพิวเต้อร์

Even though my school is not beautiful.
คำอ่าน ; อีฟเว้นท โธร มาย สคูล อี้ส น้อท บิวตี้ฟูล.
คำแปล ;ถึงแม้ว่าโรงเรียนของฉันจะไม่สวยงาม.

But my school is clean.
คำอ่าน ; บั้ท มาย สคูล อี้ส คลีน.
คำแปล ; แต่โรงเรียนของฉันสะอาด.

We woud like to learn every day.
คำอ่าน ; วี วู้ด ไล้ค ทู เลิน เอ้ฟเฟรี่ เดย์.
คำแปล ; พวกเราอยากมาเรียนทุกวัน.

Because the teachers are  kind and  teach very fun.
คำอ่าน ; บิคอส เธอะ ทีชเช่อร์ส อาร์  คายด แอนด ทีช เฟรี่ ฟัน.
คำแปล ; เพราะว่าคุณครูใจดีและสอนสนุกมาก ๆ.

Please, you work and live here happily.
คำอ่าน ; พลี้ส ยู เวิค แอนด ลี้ฟ แฮพพี้ลิ่.
คำแปล ; ขอให้ท่านทำงานและอยู่ทีนี่อย่างมีความสุข.

We welcome all of you with great pleasure.
คำอ่าน ; วี เวลคัม ออล อ้อฟ ยู วิท เกร้ท พลี้ชเช่อะ.
คำแปล ; เราขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง

Thank you very much.
คำอ่าน ; แธ็งคิว เฟรี่ มัช.
คำแปล ; ขอบพระคุณมากคะ.

สคริปต์พิธีกรในงานการมอบทุนการศึกษา
เขียนตามคำขอของคุณโอรุณวตรี  พี่น้องสามารถนำไปปรับใช้ตามเหมาะสมครับ 

ข้อควรปฏิบัติสำหรับการเป็นพิธีกร  1. เตรียมลำดับขั้นตอนเรื่องที่จะพูดมาอย่างดี  2. แต่งตัวให้เรียบร้อยเหมาะสมกับงานเพื่อให้เกียรติผู้ฟัง  3. เมื่อเชิญแขกหรือเจ้าภาพขึ้นบนเวทีให้แขกหรือเจ้าภาพยืนกลางทุกคน พิธีกรเดี่ยวให้ยืนด้านซ้ายมือสุดของแขก พิธีกรคู่ให้พิธีกรหญิงยืนซ้าย พิธีกรชายยืนขวาสุดของแขกหรือเจ้าภาพ  4. ห้ามยืนแทรกแถวของแขกโดยเด็ดขาด
…………………………
พิธีกรเดี่ยว
……………………………
พิธีกรเดินออกไปยืนหน้าเวที โค้งคำนับท่านผู้ชม
พิธีกร…….เรียน ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังเมา มาลี  สวยบาดตา คณะกรรมการสถานศึกษา และคณะครูอาจารย์ ที่เคารพรักทุกท่าน  สวัสดี  นักเรียน ที่น่ารักทุกคน
ดิฉัน อรุณวตรี  สวยบาดใจ ตำแหน่งครู โรงเรียนบ้านวังเมา ได้รับมอบหมายจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังเมา มาลี  สวยบาดตาให้ทำหน้าที่เป็นพิธีกรในงานการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียน ดี และแก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน ของโรงเรียนบ้านวังเมา ประจำปีการศึกษา  2554 ในวันนี  ท่านที่เคารพคะ ปีการศึกษานี้มีผู้จิตศรัทธาที่เห็นความสำคัญของการศึกษาของลูกหลานได้แจ้ง ความจำนงจะมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนของเรา จำนวน  6  ท่าน ดังนี้
1. คุณพ่อขุนริน  สุราวอด  กำนันตำบลวังเมา  1,000  บาท
2. คุณแม่ทองมี  ทองเต็มตู้  นายกเทศมนตรีตำบลวังเมา  1,000  บาท
3. คุณพ่อทองแท้  ทองเต็มบาท  พ่อค้าวัว  1,000  บาท
4. คุณพ่อจอมดอย  สอยลูกเดียว  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังเมา  1,000  บาท
5. คุณพ่อทองดี  ทองแม่ยาย    1,000  บาท
6.  คุณแม่มาลัย  ทองยืมมา  1,000  บาท
โรงเรียน ได้คัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษา จำนวน  12  คน แยกเป็นทุนเรียนดีชั้นละ 1 ทุน ๆ ละ 500 บาท รวม 6 ทุน  และทุนเรียนดีแต่ยากจนชั้นละ 1 ทุน ๆ ละ 500 บาท  รวม 6 ทุน รวมเป็นทุนการศึกษาทั้งสิ้น  6,000  บาท เท่ากับจำนวนเงินที่มีผู้แจ้งความจำนงไว้
บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว  ดิฉันใคร่ขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาที่ตั้งใจให้เกียรติมามอบทุนการศึกษาให้ แก่นักเรียนของเราทุกท่าน  ออกมายืนเป็นแถวหน้ากระดาน โชว์ให้ที่ประชุมได้เห็นตัวจริงเสียงจริงด้านหน้าเวทีด้วยค่ะ  พวกเราซวด ๆ ด้วยค่ะ  อันดับแรกเป็นมอบมอบทุนการศึกษา ทุนเรียนดีค่ะ
ลำดับที่ 1   เด็กหญิง ดารา  ดาวค้างฟ้า  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  รับทุนเรียนดีจากท่านกำนัน ขุนริน  สุราวอด  ..เชิญค่ะ  ซวด ๆ ด้วยค่ะ
ลำดับที่ 2   เด็กชายดันดารา   ดาวเต็มฟ้า  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  รับทุนการศึกษาจากท่านนายกเทศมนตรีตำบลวังเมา คุณแม่ทองมี  ทองเต็มตู้  เชิญค่ะ..ซวด ๆ ด้วยค่ะ
ลำดับที่ 3   เด็กหญิงสดใส  เสื้อหลากสี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  รับทุนการศึกษาจากคุณพ่อทองแท้  ทองเต็มบาท  เชิญค่ะ..ซวด ๆ ด้วยค่ะ
ลำดับที่ 4   เด็กหญิงดาราดัน  เสื้อสีสวย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  รับทุนการศึกษาจากคุณพ่อจอมดอย  สอยลูกเดียว สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังเมา  เชิญค่ะ..ซวด ๆ ด้วยค่ะ
ลำดับที่ 5   เด็กชายเด่นดัง  เสื้อสองสี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  รับทุนการศึกษาจากคุณพ่อทองดี  ทองแม่ยาย  เชิญค่ะ ..ซวด ๆ ด้วยค่ะ
ลำดับที่ 6   เด็กหญิงอิงอร   แม่สอนมา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  รับทุนการศึกษาจากคุณแม่มาลัย  ทองยืมมา  เชิญค่ะ  ..ซวด ๆ ด้วยค่ะ
ลำดับต่อไปเป็นการมอบทุนเรียนดีแต่ยากจนค่ะ
ลำดับที่ 1   เด็กหญิงทนทาน  ดาวเคียงเดือน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  รับทุนการศึกษาเรียนดีแต่ยากจน จากท่านกำนัน ขุนริน  สุราวอด  ..เชิญค่ะ  ซวด ๆ ด้วยค่ะ
ลำดับ ที่ 2   เด็กชายทนโท่   ทำมาดี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  รับทุนการศึกษาเรียนดีแต่ยากจน  จากท่านนายกเทศมนตรีตำบลวังเมา คุณแม่ทองมี  ทองเต็มตู้  เชิญค่ะ..ซวด ๆ ด้วยค่ะ
ลำดับที่ 3   เด็กหญิงทำใจ  สายทุกวัน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  รับทุนการศึกษาเรียนดีแต่ยากจนจากคุณพ่อทองแท้  ทองเต็มบาท  เชิญค่ะ..ซวด ๆ ด้วยค่ะ
ลำดับ ที่ 4   เด็กหญิงมาสาย  เช้าบางวัน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  รับทุนการศึกษาเรียนดีแต่ยากจน  จากคุณพ่อจอมดอย  สอยลูกเดียว สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังเมา  เชิญค่ะ..ซวด ๆ ด้วยค่ะ
ลำดับที่ 5   เด็กชายมาเช้า  ไม่เข้าห้อง  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  รับทุนการศึกษาเรียนดีแต่ยากจน จากคุณพ่อทองดี  ทองแม่ยาย  เชิญค่ะ ..ซวด ๆ ด้วยค่ะ
ลำดับที่ 6   เด็กหญิงเรียนดี  จำไม่แม่น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  รับทุนการศึกษาเรียนดีแต่ยากจนจากคุณแม่มาลัย  ทองยืมมา  เชิญค่ะ  ..ซวด ๆ ด้วยค่ะ
ลำดับสุดท้าย  ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังเมา มาลี  สวยบาดตา ประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาของโรงเรียนบ้านวังเมาประจำปีการศึกษา  2554 ขึ้นมากล่าวสัมโมทนียกถา และกล่าวปิดงาน ขอเรียนเชิญค่ะ
ผอ.มาลี  สวยบาดตา…
เรียน  ท่านนายกเทศมนตรีตำบลวังเมา ขุนริน  สุราวอด ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคทุนการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาและคณะครูอาจารย์  ที่เคารพรักทุกท่าน   สวัสดี  นักเรียนที่น่ารักทุกคน
ดิฉัน มาลี  สวยบาดตา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังเมารู้สึกดีใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง  ที่ได้รับเชิญให้มาเป็นประธานในงานพิธีมอบทุนการศึกษาของโรงเรียนบ้านวังเมา ประจำปีการ ศึกษา  2554 ในวันนี้ ดิฉันรู้สึกภูมิใจ ดีใจ ประทับใจและอบอุ่นใจในการเสียสละของท่านผู้มีอุปการะคุณมอบทุนการศึกษาแก่ นักเรียนซึ่งเป็นลูกหลานของเราเป็นอย่างยิ่งค่ะ
ในนามของคณะครูอาจารย์ คณะกรรมการสถานศึกษาและนักเรียนโรงเรียนบ้านวังเมาทุกคน ขอขอบพระคุณท่านผู้มีอุปการะคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงยิ่งไว้ ณ โอกาสนี้
ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย รวมทั้งคุณความดีที่ท่านทั้งหลายได้มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในครั้งนี้ ได้โปรดดลบันดาลให้ท่านทั้งหลาย จงประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไปเทอญ
บัดนีได้เวลาอันสมควรแล้ว ดิฉันขอปิดงานการมอบทุนการศึกษาของโรงเรียนบ้านวังเมาประจำปีการศึกษา  2554 ณ บัดนี้

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by I Love Fat