Monday, November 7, 2011

คำกล่าวรายงาน และคำกล่าวเปิดงาน

เป็นคำกล่าวรายงานพร้อมคำกล่าวเปิดงาน ที่พี่น้องสามารถนำไปปรับใช้ได้ตามเหมาะสมครับ…………………….
คำกล่าวรายงาน

โรงเรียนวิถีพุทธ
………………………….
นมัสการพระคุณเจ้าที่เคารพอย่างสูงยิ่ง เรียนคณะกรรมการและแขกผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่าน
ดิฉัน นางสาวตื่นสาย เช้าบางวัน ตำแหน่งครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านหนองปลาหมอ อำเภอบึงจรเข้ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สกลนคร เขต 2 ขอนำเรียนชี้แจงการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนบ้านหนองปลาหมอ ต่อพระคุณเจ้าและคณะกรรมการให้ได้รับทราบพอเป็นสังเขปดังต่อไปนี้
1. ด้านบุคลากร โรงเรียนได้มอบหมายให้บุคลากรในโรงเรียนที่ชอบพานักเรียนเข้าวัดทำบุญถือศีลภาวนาเป็นประจำเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ
2. ด้านการบริหารจัดการ โรงเรียนได้จัดทำโครงการโรงเรียนวิถีพุทธขึ้นในโรงเรียน
3. ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนได้ติดต่อประสานงานกับพระสงฆ์ที่วัดในชุมชน ได้พระสงฆ์มาช่วยสอนวิชาศีลธรรมแก่นักเรียน
4. ด้านกายภาพ โรงเรียนได้ดำเนินการตามหลัก 29 ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธดังต่อไปนี้
 1. มีป้ายชื่อโรงเรียนวิถีพุทธ ทำแล้ว
 2. มีพระพุทธรูปหน้าโรงเรียน ทำแล้ว โรงเรียน ได้จัดสร้างหอพระเด่นเป็นสง่ามีพระพุทธรูปประดิษฐานไว้ให้คณะครูนักเรียนและ ชาวพุทธที่ผ่านเข้าออกได้ยกมือไหว้ด้วยความเลื่อมใสศรัทธา
 3. มีพระพุทธรูปประจำห้องเรียน ทำแล้วครบทุกห้อง นักเรียนไหว้พระสวดมนต์ได้กราบอย่างถูกต้องทุกเช้า เย็น ทุกวัน
 4. มีพุทธศาสนสุภาษิต วาทะธรรมและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวติดไว้ในที่ต่าง ๆ ทำแล้ว
 5. มีความสะอาด สงบ ร่มรื่น ทำทุกวัน
 6. มีห้องพระพุทธศาสนาหรือลานธรรม ทำเสร็จแล้ว
 7. ไม่มีสิ่งเสพติด เหล้า บุหรี่ในโรงเรียน 100 เปอร์เซ็นต์ ข้อนี้ทำอย่างสม่ำเสมอ
 8. บริหารจิต เจริญปัญญา ก่อนเข้าเรียน เช้าบ่าย ทั้งครูและนักเรียนข้อนี้ทำทุกวัน
 9. บูรณาการวิถีพุทธทุกกลุ่มสาระในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาข้อนี้ทำทุกวันสำคัญ
10. ครูพานักเรียนทำกิจกรรมจิตอาสาสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ทำทุกสัปดาห์ เช่นการเยี่ยมบ้าน การทำสะอาดถนนในขุมขนและวัด ไปช่วยงานรับบริจาคโลหิตของสภากาชาด เป็นต้น
11. ผู้บริหาร ครู นักเรียน ไปปฏิบัติศาสนกิจที่วัดเดือนละ 1 ครั้ง มีวัด เป็นแหล่งเรียนรู้ ข้อนี้ทำเป็นประจำ และทำได้มากกว่าเดือนละหนึ่งครั้ง
12. ผู้บริหาร ครู นักเรียนทุกคนเข้าค่ายปฏิบัติธรรมปีละ 1 ครั้ง ข้อนี้ทำทุกปี โดยไปเข้าค่ายปฏิบัติธรรมที่วัดสวนโมกข์ วัดหนองปลาหมอและวัดหนองปลาไหล
13. ผู้บริหาร ครู นักเรียนทุกคนรักษาศีล 5 ข้อนี้ทำได้ไม่ครบทุกคน แต่ส่วนมากทำได้
14. ผู้บริหาร ครู นักเรียนทุกคนยิ้มง่าย ไหว้สวย กราบงาม ข้อนี้ทำเป็นประจำสม่ำเสมอ ทำให้ทุกคนอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข
15. ก่อนรับประทานอาหารนักเรียนทุกคนจะพิจารณาอาหารและการ รับประทานอาหารว่า ไม่ดัง ไม่หก ไม่เหลือ ทำทุกครั้ง
16. ผู้บริหาร ครู นักเรียนทุกคนประหยัด อดออม ถนอมใช้เงินและสิ่งของ ทำแล้ว นักเรียนฝากเงินกับครูโดยทำบัญชีฝากเงินไว้เป็นหลักฐาน และครูนำฝากธนาคาร โดยมีสมุดคู่ฝากของธนาคารทุกคน
17. ผู้บริหาร ครู นักเรียนทุกคนมีนิสัยใฝ่รู้ สู้สิ่งยาก ทำแล้วเป็นประจำ ได้ความรู้ เกียรตยศชื่อเสียงได้เกียรติบัตรและเหรียญทอง
18. ในวันพระ ผู้บริหาร ครู นักเรียนทุกคนใส่เสื้อสีขาว ทำแล้วทุกวันพระ นักเรียนส่วนใหญ่ใส่ชุดขาว
19. ในวันพระ ผู้บริหาร ครู นักเรียนทุกคนทำบุญใส่บาตรฟังเทศน์ ข้อนี้ก็ทำได้ไม่ครบทุกคน แต่ส่วนใหญ่ทำได้
20. ในวันพระ ผู้บริหาร ครู นักเรียนทุกคนรับประทานอาหารมังสะวิรัตน์ในมื้อกลางวัน ทำแล้ว แต่เนื่องจากอาหารมังสะวิรัตน์ราคาแพงจึงทำได้เพียงสัปดาห์ละ 1 วัน
21. ในวันพระ ผู้บริหาร ครู นักเรียนทุกคน สวดมนต์แปล ทำแล้ว ทุกคนตื่นเต้นดีใจมากที่รู้ความหมายของบทสวดมนต์
22. ไม่มีอาหารขยะขายในโรงเรียน ข้อนี้ทำเป็นประจำต่อเนื่องหลายสิบปีแล้ว
23. ผู้บริหาร ครู ไม่ดุด่านักเรียน ทำมานานแล้ว เพราะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียนดีขึ้นมาก
24. ผู้บริหาร ครู บริหารจิต เจริญปัญญาก่อนการประชุม ข้อนี้ทำทุกครั้งจนเป็นประเพณี
25. ผู้บริหาร ครู ชื่นชมคุณความดีนักเรียนหน้าเสาธงทุกวัน ข้อนี้ทำมานานแล้ว เพราะกิจกรรมนี้ทำให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจ มุ่งมั่นและตั้งใจในการทำความดีต่อ ๆ ไป
26. ในชั่วโมงโฮมรูมมีการสะท้อนความรู้สึกเช่นความรู้สึกที่ได้ทำความดี
ข้อนี้ทำแล้ว เป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้นักเรียนเป็นคนดีและสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข
27. ผู้บริหาร ครู นักเรียนมีสมุดบันทึกความดี ข้อนี้ทำมานานแล้ว เพราะกิจกรรมนี้ทำให้ทุกคนได้สำรวจตัวเอง ได้รู้จักตัวเอง
ว่าเป็นคนอย่างไร ในแต่ละวันได้ทำความดีอะไรไว้บ้าง
28. ผู้บริหาร ครู นักเรียนสอบได้นักธรรมตรีเป็นอย่างน้อย ทำแล้วแต่ยังไม่ได้ครบทุกคน
29. มีพระมาสอนในโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ ทำแล้วตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการ เพราะกิจกรรมนี้ทำให้ผู้บริหาร ครู นักเรียนได้พบพระสงฆ์ ได้ทำบุญ และได้เรียนรู้คำสอนพระพุทธเจ้าจากพระสงฆ์โดยตรง
5. ด้านผู้เรียน โรงเรียนได้ดูแลเอาใจใส่ให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรมตามหลักพุทธศาสนา
6. ด้านชุมชน โรงเรียนได้ติดต่อประสานงานและร่วมกิจกรรมเป็นประจำ ทำให้ได้รับความร่วมมือทุกด้าน มีผ้าป่าช่วยโรงเรียนทุกปี
โรงเรียนบ้านหนองปลาหมอได้ดำเนินการโครงการโรงเรียนวิถีพุทธตามวัตถุประสงค์ ครบทั้ง 6 ด้าน ดังรายละเอียดที่ได้กราบเรียนรายงานให้ทราบแล้วตามลำดับ
กราบนมัสการและสวัสดีค่ะ
………………………………………………………………….
1. การจัดอบรมโครงการมหัศจรรย์ สานฝัน สื่อสาร ภาษาอังกฤษ
………………………………………………………………
เรียน ท่านประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ อำเภอเจริญศิลป์ ที่เคารพอย่างสูง
กระผม นายกฤษดา ไตรยขันธ์ ตำแหน่งครูชำนาญการโรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์ ขอกล่าวรายงานโครงการ ค่ายมหัศจรรย์ สานฝัน สื่อสารภาษาอังกฤษ (Wonderland of English Camp) ต่อท่านประธานฯ ดังนี้
โครงการค่ายมหัศจรรย์ สานฝัน สื่อสารภาษาอังกฤษ (Wonderland of English Camp) จัดขึ้นโดย มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ
1. เพื่ออบรมนักเรียนให้มีทักษะในการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ และมีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร เพิ่มขึ้นจากการเรียนการสอนตามปกติ
2. เพื่อให้นักเรียน ที่เข้าร่วมโครงการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนครเขต 3 ได้จัดสรรงบประมาณให้ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ อำเภอเจริญศิลป์ เพื่อจัดทำโครงการนี้ จำนวน 10,000 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ
1. นายกฤษดา ไตรยขันธ์ ครูชำนาญการโรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์ ผู้เสนอโครงการ
2. นายปิยะพงษ์ พลเศษ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ผู้เห็นชอบโครงการ
3. นายเรืองศิลป์ ศรีจำพลัง ประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ อำเภอเจริญศิลป์ และผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์ ผู้อนุมัติโครงการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1. โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 27 โรงเรียน
2. โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 1 โรงเรียน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในเขตอำเภอเจริญศิลป์ จำนวน 60 คนได้รับความรู้และประสบการณ์ ในใช้ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ดียิ่ง ขึ้น
2. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการทุกคน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
โอกาสนี้ กระผม ใคร่ขอเรียนเชิญท่านประธาน ได้กล่าวเปิดการอบรมนักเรียน โครงการค่ายมหัศจรรย์ สานฝัน สื่อสารภาษาอังกฤษ (Wonderland of English Camp) ของศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ อำเภอเจริญศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2552 ต่อไป …….. ขอเรียนเชิญครับ
…………………………………………………………………………………….
 1. 2. คำกล่าวรายงานการจัดงานโครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ
…………………………………………………………………………..
เรียน ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์ ที่เคารพอย่างสูง
ดิฉันนางเพ็ญศิลป์ ไชยวงศ์คต ตำแหน่งครูชำนาญการโรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์ ผู้ประสานงานศูนย์ ERIC รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับมอบหมายจากคณะทำงาน ให้เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดงานโครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษในครั้งนี้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดกิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษที่โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์ประจำปีการศึกษา 2550
2. เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจใฝ่เรียนรู้ภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น
3. เพื่อสร้างบรรยากาศให้นักเรียนมีความรู้สึกผ่อนคลาย สนุกสนาน เกิดความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเต็มที่

เป้าหมาย

ก. ด้านปริมาณ
1. จัดกิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษที่ โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์ จำนวน 1 ครั้ง
2. นักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เข้าค่ายภาษาอังกฤษ จำนวน 10 วัน
3. นักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เข้าค่ายภาษาอังกฤษ ช่วงชั้นที่ 2 จำนวน 20 คน
ข. ด้านคุณภาพ
1. นักเรียนสนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษโรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์
2. นักเรียน เกิดความสนใจใฝ่เรียนรู้ ภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น
3. นักเรียนที่เข้าค่ายภาษาอังกฤษ มีความรู้สึกผ่อนคลาย สนุกสนาน เกิดความมั่นใจ กล้าแสดงออกด้านการใช้ภาษาอังกฤษอย่างเต็มที่ มีความรู้ความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียน และใช้ภาษาอังกฤษได้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน

ระยะเวลาในการเข้าค่าย วันที่ 1 – 10 เมษายน 2551

งบประมาณ ทางศูนย์ฯได้รับงบประมาณจากเขตการศึกษาสกลนคร เขต 3 จำนวน 11,000 บาท
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นัก เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ ที่ร่วมกิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษ สามารถฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมนำความรู้ มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
2. นักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน
โอกาสนี้ ดิฉันใคร่ขอเรียนเชิญท่านประธานได้กล่าวเปิดโครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ English Summer Camp ของศูนย์ ERIC ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2550 ต่อไป ….ขอเรียนเชิญคะ
…………………………………………………………………..
3. คำกล่าวรายงานการจัดงานโครงการค่ายคุณธรรม
……………………………………………………………….
เรียน ท่านรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนครเขต 3 ที่เคารพอย่างสูง
กระผมนายเสาร์ วงศ์กระจ่าง ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์ ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาหนองทุ่งมนสมานมิตร ขอกล่าวรายงานการจัดงานโครงการค่ายคุณธรรม ดังนี้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดกิจกรรมเข้าค่ายพระ ครู ผู้ปกครอง เพื่อดูแลนักเรียน ที่วัดเจริญศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2553
2. เพื่อกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม มากยิ่งขึ้น
3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุข

เป้าหมาย

ก. ด้านปริมาณ
1. พระ ครูและนักเรียนศูนย์เครือข่ายคุณธรรมโรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์ จำนวน 260 คน
2. พระ ครูและนักเรียนศูนย์เครือข่ายคุณธรรมโรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์ เข้าร่วมโครงการค่ายคุณธรรม จำนวน 2 วัน 1 คืน
ข. ด้านคุณภาพ
1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุข

ระยะเวลาในการเข้าค่าย วันที่ 15-16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

งบประมาณ ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล จำนวน 40,000 บาท
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีคุณธรรมนำความรู้ มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความสามารถนำความรู้และประสบการณ์มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม
โอกาสนี้ กระผมใคร่ขอเรียนเชิญท่านประธาน ได้กล่าวเปิดโครงการค่ายคุณธรรมของศูนย์เครือข่ายคุณธรรมโรงเรียนอนุบาล เจริญศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2553 ต่อไป ….ขอเรียนเชิญครับ
…………………………………………………
4. คำกล่าวรายงานพิธีมอบบ้านโครงการ
บ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชันย์ 84 พรรษา
…………………………………………..…………….
เรียน ท่านนายกศอ.บจ.สกลนคร ที่เคารพอย่างสูง
กระผมนายทองแดง ทองแม่ยาย ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งรวงทอง ขอกล่าวรายงานโครงการบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชันย์ 84 พรรษา ต่อท่านนายกศอ.บจ.สกลนคร ดังนี้
วัตถุประสงค์
 1. เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ยากจนที่ไม่มีบ้านอยู่เป็นของตนเอง
 2. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรา มีพระชนมายุครบ 84 พรรษา
เป้าหมาย
 1. สร้างบ้านให้พี่น้องประชาชนผู้ยากจนที่ไม่มีบ้านอยู่เป็นของตนเอง ตำบลละ 3 หลัง
 2. ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระชนมายุครบ 84 พรรษา
งบประมาณ
งบประมาณ
รัฐบาลจัดงบประมาณสนับสนุน หลังละ 400,000 บาท
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 1. พี่น้องประชาชนผู้ยากจนไม่มีบ้านอยู่เป็นของตนเองได้รับการช่วยเหลือให้มีบ้านอยู่ ตำบลละ 3 ครัวเรือน
 2. รัฐบาลได้สร้างบ้านช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ยากจนไม่มีบ้านอยู่เป็น ของตนเอง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระ ชนมายุครบ 84 พรรษา
โอกาสนี้ กระผมใคร่ขอเรียนเชิญท่านประธาน ได้กล่าวเปิดงานพิธีมอบบ้านโครงการบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชันย์ 84 พรรษาต่อไป ….ขอเรียนเชิญครับ
…………………………………………………
คำกล่าวเปิดงานพิธีมอบบ้านโครงการ
บ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชันย์ 84 พรรษา
…………………………………………..…………….
เรียน ท่านนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งรวงทอง ท่านผู้นำชุมชน และแขกผู้มีเกียรติ ที่เคารพรักทุกท่าน
กระผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเชิญให้มาเป็นประธานเปิดงาน พิธีมอบบ้านโครงการบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชันย์ 84 พรรษา ซึ่งเป็นโครงการของรัฐบาลที่มุ่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ยากจน และไม่มีบ้านอยู่เป็นของตนเอง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรา มีพระชนมายุครบ 84 พรรษา
ขอบคุณผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน แขกผู้มีเกียรติ และชาวบ้านหนองปลาหมอทุกท่านเป็นอย่างสูงยิ่ง ที่สละเวลามาร่วมเป็นเกียรติในงานครั้งนี้
ขออำนาจคุณพระศรีรัตนะตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ได้โปรดดลบันดาลให้พี่น้องทุกคนที่มาร่วมงานในวันนี้ จงมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงร่ำรวยและมีความสุขมาก ๆ และขอให้โครงการบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายทุกประการ กล่าวคือรัฐบาลได้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ยากไร้ ผู้เข้าอยู่อาศัยในบ้านหลังนี้มีความสุข และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ผมขอเปิดโครงการบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชันย์ 84 พรรษา ณ บัดนี้
……………………………………………………………..
5. คำกล่าวรายงานวันเด็กแห่งชาติ
ของโรงเรียนบ้านหนองปลาหมอประจำปีการศึกษา2554
………………………………………………………….
เรียน ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปลาหมอ ที่เคารพอย่างสูง
กระผมนายทองดี ทองเต็มตู้ ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านหนองปลาหมอ ขอกล่าวรายงานการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี พุทธศักราช 2554 ต่อท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปลาหมอ ดังนี้
วัตถุประสงค์
 1. เพื่อจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี พุทธศักราช 2554
 2. เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข
เป้าหมาย
 1. จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ที่โรงเรียนบ้านหนองปลาหมอ ในวันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2554
 2. เด็ก ๆ และนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองปลาหมอจำนวน 352 คนที่มาร่วมงานได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข
งบประมาณ
 1. คณะครูโรงเรียนบ้านหนองปลาหมอร่วมบริจาค จำนวน 2,000 บาท
 2. คณะกรรมการสถานศึกษาและชาวบ้านหนองปลาหมอร่วมบริจาค 1,000 บาท
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 1. จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ที่โรงเรียนบ้านหนองปลาหมอ ในวันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2554
 2. เด็ก ๆ และนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองปลาหมอจำนวน 352 คนที่มาร่วมงานได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข
โอกาสนี้ กระผมใคร่ขอเรียนเชิญท่านประธาน ได้กล่าวเปิดงานวันเด็กแห่งชาติของโรงเรียนบ้านหนองปลาหมอ ประจำปีการศึกษา 2554 ต่อไป ….ขอเรียนเชิญครับ
………………………………………
คำกล่าวเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ
…………………………………………
เรียน คณะครูอาจารย์ ผู้ปกครองนักเรียน และแขกผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่าน สวัสดี นักเรียนที่น่ารักทุกคน
กระผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเชิญให้เป็นประธานงานวันเด็ก แห่งชาติประจำปี พุทธศักราช 2554 ของโรงเรียนบ้านหนองปลาหมอ ในวันนี้ จากการรายงานของผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปลาหมอทราบว่า การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้การการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข มีกิจกรรมหลายอย่างให้เด็ก ๆ ได้ฝึกปฏิบัติร่วมกันทั้งวัน ปีนี้ท่านนายกรัฐมนตรีได้คำขวัญวันเด็กว่า กีฬาดี กีฬาเด่น เน้นกีฬา จึงขอให้เด็ก ๆ ทุกคนสนใจกีฬาและเล่นกีฬาทุกวัน เพื่อให้มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
ขอบคุณคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา แขกผู้มีเกียรติ และชาวบ้านหนองปลาหมอทุกท่านเป็นอย่างสูงยิ่ง ที่ร่วมคิดร่วมทำ ร่วมนำของขวัญของรางวัลมามอบให้ และร่วมเป็นเกียรติในงานครั้งนี้ ขอบใจเด็ก ๆ ทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรม ทำให้งานสนุก
ขออำนาจคุณพระศรีรัตนะตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ได้โปรดดลบันดาลให้การจัดงานครั้งนี้ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายทุกประการ ขอให้ผู้มีส่วนร่วมในการจัดงานวันนี้ทุกท่านมีความสุขมาก ๆ และขอให้เด็ก ๆ ทุกคนที่มาร่วมงานในวันนี้ จงมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ปลอดภัยและสนุกสนานทั้งวัน
บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ผมขอเปิดงานวันเด็กแห่งชาติของโรงเรียนบ้านหนองปลาหมอ ณ บัดนี้
…………………………………………..
6. คำกล่าวรายงาน
โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์แก่เยาวชนและประชาชน
ในเขตเทศบาลตำบลเจริญศิลป์
……………………………………….
เรียน ท่านนายกเทศมนตรีตำบลเจริญศิลป์ ที่เคารพอย่างสูง
กระผมนายทองดำ ทองพ่อตา ตำแหน่งหัวหน้ากองการศึกษาเทศบาลตำบลเจริญศิลป์ ขอกล่าวรายงานโครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์แก่เยาวชนและประชาชนในเขตเทศบาลตำบล เจริญศิลป์ ต่อท่านนายกเทศมนตรีตำบลเจริญศิลป์ ดังนี้
วัตถุประสงค์
 1. เพื่อพัฒนาเยาวชนและประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเจริญศิลป์
 2. เพื่อฝึกอบรมคอมพิวเตอร์โปรแกรมเอ๊กเซลแก่เยาวชนและประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเจริญศิลป์
เป้าหมาย
 1. เยาวชนและประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเจริญศิลป์ จำนวน 40 คน
 2. เยาวชนและประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเจริญศิลป์ จำนวน 40 คน ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ด้านคอมพิเตอร์โปรแกรมเอ๊กเซล
งบประมาณ
เทศบาลจัดงบประมาณสนับสนุน 40,000 บาท
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 1. เยาวชนและประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเจริญศิลป์ จำนวน 40 คน ได้รับการฝึกอบรมพัฒนาให้มีความรู้ด้านคอมพิเตอร์
 2. เยาวชนและประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเจริญศิลป์ จำนวน 40 คน สามารถใช้โปรแกรมเอ๊กเซลได้ดี
โอกาสนี้ กระผมใคร่ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลเจริญศิลป์ ได้กล่าวเปิดงานโครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์แก่เยาวชนและประชาชน ในเขตเทศบาลตำบลเจริญศิลป์ ต่อไป ….ขอเรียนเชิญครับ
…………………………………………..
คำกล่าวเปิดงานอบรมคอมพิวเตอร์
……………………………………….
เรียน ท่านหัวหน้ากองการศึกษา คณะวิทยากร และผู้เข้ารับการอบรมคอมพิวเตอร์ ที่เคารพรักทุกท่าน
กระผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเชิญให้มาเป็นประธานกล่าวเปิด โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์แก่เยาวชนและประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเจริญศิลป์ ตามโครงการของกองการศึกษาเทศบาลตำบลเจริญศิลป์ในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง ปัจจุบันคอมพิวเตอร์ได้เข้ามาเป็นผู้ช่วยของมนุษย์ที่สำคัญยิ่ง ทำให้มนุษย์มีความสามารถมากขึ้นหลายด้าน เช่นได้ยินไกลรอบโลก เห็นไกลไร้ขอบเขต เช่นเห็นเข้าไปถึงในท้องของคนเรา คุยเสียงดังค่อยแต่ได้ยินไกลไร้ขีดจำกัด คิดได้เร็ว จำได้แม่น จำได้มาก ทำงานได้เก่ง ทำงานได้มากและฉับไวไร้เทียมทาน ดังนั้น มนุษย์ที่รู้และใช้คอมพิวเตอร์ได้ จึงเป็นมนุษย์ที่เก่งกว่ามนุษย์ธรรมดามาก คณะวิทยากรทุกคนจะช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรมครั้งนี้เก่งคอมพิวเตอร์ในหลาย เรื่อง จึงขอให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกท่าน ตั้งใจ เอาใจใส่ และทำความเข้าใจ ทุกขั้น ทุกตอน ไม่ง่วง ไม่หลับ ไม่ลา ไม่ขาด ในขณะรับการฝึกอบรม
ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิทั้งหลายมีหลวงพ่อองค์ดำเป็น ต้น จงปกป้องคุ้มครองให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกคน จงมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เจ็บ ไม่ไข้ มีความสุข สนุกสนานกับการฝึกอบรม สามารถรับเอาความรู้ที่คณะวิทยากรถ่ายทอดให้ได้ครบถ้วนสมบูรณ์ ได้โปรดดลบันดาลให้คณะวิทยากรทุกท่าน เจ้าหน้าที่ทุกคน จงมีความสุขความเจริญในหน้าที่การงาน และได้โปรดดลบันดาลให้โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ของกองการศึกษาเทศบาลตำบล เจริญศิลป์ครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายทุกประการ
บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว กระผมขอเปิดโครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ของกองการศึกษาเทศบาลตำบลเจริญศิลป์ ประจำปีพุทธศักราช 2550 ณ บัดนี
………………………………………………………………
7. คำกล่าวรายงานแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
…………………………………………………………………………
เรียน ท่านนายอำเภอทองผาภูมิ ที่เคารพอย่างสูง
กระผมนายทองมา ทองเต็มบาท ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลทองผาภูมิ ขอกล่าวรายงานโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดของกองการศึกษาเทศบาลตำบลทองผา ภูมิ ต่อท่านประธาน ดังนี้
วัตถุประสงค์
 1. เพื่อส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลทองผาภูมิออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬา
 2. เพื่อจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
เป้าหมาย
 1. จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 5 ชนิดกีฬา ได้แก่ ตระกร้อ ฟุตบอล วอลเล่ย์บอล แบ็ดมินตัน และเปตอง
 2. มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 100 คน
งบประมาณ
เทศบาลจัดงบประมาณสนับสนุน 100,000 บาท
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 1. ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลทองผาภูมิออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬาทุกวันจนติดเป็นนิสสัย
 2. นักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขันในโครงการกีฬาต้านยาเสพติด 5 ชนิดกีฬา ได้แก่ ตระกร้อ ฟุตบอล วอลเล่ย์บอล แบ็ดมินตัน และเปตอง มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
โอกาสนี้ กระผมใคร่ขอเรียนเชิญท่านประธาน ได้กล่าวเปิดงานโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดของกองการศึกษาเทศบาลตำบลทอง ผาภูมิต่อไป ….ขอเรียนเชิญครับ
……………………………………………………….
คำกล่าวเปิดงานแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
…………………………………………………………………
เรียน ผู้จัดการทีม นักกีฬา และพี่น้องประชาชน ที่เคารพรักทุกท่าน
กระผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเชิญให้มาเป็นประธานกล่าวเปิด งานโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดของกองการศึกษาเทศบาลตำบลทองผาภูมิใน ครั้งนี้ ปัจจุบันยาเสพติดซึ่งเป็นมหันตภัยร้ายแรงต่อสุขภาพและชีวิตของพี่น้อง ประชาชนทุกคน โดยเฉพาะลูกหลานในวัยรุ่นวัยคะนอง ซึ่งเป็นวัยที่อยากรู้อยากลอง เมื่อลองเสพยาเสพติดแล้ว ร้อยละเก้าสิบเก้าจะติดยาเสพติดจนเลิกไม่ได้ และหมกมุ่นเสพยาจนเสียคนในที่สุด แต่กีฬาเป็นยาวิเศษแก้ยาเสพติดได้ ช่วยให้ผู้เล่นมีร่างกายแข็งแรง มีสมองดีเรียนเก่ง ทำงานได้ดีมีคุณภาพ ขอบคุณกองการศึกษาเทศบาลตำบลทองผาภูมิที่จัดโครงการนี้ขึ้นมา ขอบคุณโรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิที่สนับสนุนให้สถานที่จัดการแข่งขัน ขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ทุกท่าน
กีฬามีแพ้มีชนะ จึงขอให้ผู้เข้าแข่งขันทุกคนเล่นตามกติกา เคารพกรรมการ มีน้ำใจให้กัน รู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย
ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ และคุณความดีที่เราทั้งหลายได้ร่วมกระทำในครั้งนี้ ได้โปรดลบันดาล ปกป้อง คุ้มครองให้ผู้มีส่วนร่วมในการจัดการแข่งขันทุกท่าน ทั้งกรรมการ ผู้เล่น และท่านผู้ชม จงมีความสุข สนุกสนานกับการแข่งขัน การชมและการเชียร์
บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว กระผมขอเปิดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดของกองการศึกษาเทศบาลตำบลทองผา ภูมิ ประจำปีพุทธศักราช 2554 ณ บัดนี้

0 comments:

Post a Comment

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by I Love Fat