Sunday, September 16, 2012

ตัวอย่าง คำกล่าวเปิดงาน

คำกล่าวเปิดงาน

ในพิธีเปิดงาน “โครงการจัดกิจกรรมประมวลและประเมินผลการเรียนการสอน
ของนิสิตดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555”
โดย  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม  พ.ศ.2555 ณ ห้องประชุม 5309

เรียน  คณาจารย์ และนิสิตดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

    กระผมมีความยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มาเป็นประธานเปิดงาน “โครงการจัดกิจกรรมประมวลและประเมินผลการเรียนการสอน ของนิสิตดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555”  ในวันนี้

    ดังที่ทราบกันดีแล้วว่า เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษามีบทบาทที่สำคัญในการจัดการศึกษาในปัจจุบันเป็นอย่างมาก ความสำคัญของเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มีบทบาททั้งด้านการบริหาร ด้านวิชาการ และด้านการบริการ ช่วยให้การจัดการศึกษาเป็นไปได้อย่างมีคุณภาพ
สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาได้จัดงานนี้มาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกรุ่น ซึ่งมีประโยชน์ต่อนิสิตที่กำลังศึกษาอยู่และนิสิตที่กำลังจะจบการศึกษา หลายประการ

    ประการแรก  เพื่อประมวลและประเมินผลการเรียนการสอน ระดับปริญญาเอกสาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2555    ประการที่สอง เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนิสิตกับคณาจารย์ และสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาตลอดหลักสูตร 

    ประการที่สาม  นิสิตนิสิตรุ่นพี่ที่ผ่านประสบการณ์มาก่อนแล้วได้แนะนำการดำเนินชีวิตแก่นิสิตที่กำลังศึกษาอยู่เพื่อเป็นแนวทางในการเรียนและการตัดสินใจในภายหน้าต่อไป
    ด้วยเหตุนี้กระผม จึงขอสนับสนุนและเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งให้มีการจัดงาน “สัมมนาสรุป
การศึกษาระดับปริญญาเอก  สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษารุ่นที่ 4 ” นี้ขึ้น กระผมมีความเชื่อมั่นว่า งานนี้จะสร้างความสัมพันธ์ ความผูกพันระหว่างอาจารย์ นิสิตที่กำลังศึกษาอยู่ และที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาไปแล้ว

    บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว กระผมขอเปิดงาน “สัมมนาโครงการจัดกิจกรรมประมวลและ
ประเมินผลการเรียนการสอน ของนิสิตดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555”  และขอให้การจัดงานครั้งนี้สำเร็จบรรลุเป้าหมายที่มุ่งหวังเป็นไปด้วยดี ขอขอบคุณ


คำกล่าวรายงาน

ในพิธีเปิดงาน “สัมมนา โครงการจัดกิจกรรมประมวลและประเมินผลการเรียนการสอน 
ของนิสิตดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555”
วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม  พ.ศ.2555
ณ ห้องประชุม 5309

กราบเรียน  รองคณะบดีคณะศึกษาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยุทธ ศิริสุทธ์
   
    กระผมนายพีระศักดิ์   กิ่งพุ่ม   ตัวแทนนิสิตดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา   รุ่นที่  4  ขอกราบขอบพระคุณ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นอย่างยิ่ง ที่กรุณาให้เกียรติ
มาเป็นประธานเปิดงาน “สัมมนาโครงการจัดกิจกรรมประมวลและประเมินผลการ
เรียนการสอน ของนิสิตดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555” ในวันนี้
    โดยวัตถุประสงค์ในการจัดงาน “สัมมนา โครงการจัดกิจกรรมประมวลและประเมินผลการ
เรียนการสอน ของนิสิตดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555”    มีดังนี้
1. เพื่อประมวลและประเมินผลการเรียนการสอน ระดับปริญญาเอกสาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2555    2. เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนิสิตกับคณาจารย์ และสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาตลอดหลักสูตร 

    มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังนี้
    คณาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา จำนวน 4 ท่าน
    นิสิตระดับดุษฎีบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีการศึกษา รุ่นที่ 3 รุ่นที่ 4 และรุ่นที่ 5 จำนวน 20 คน

    กิจกรรมในงานนี้ได้แบ่งเป็น 2 ช่วงด้วยกัน คือ ช่วงเช้าและช่วงบ่าย
ช่วงเช้ามีกิจกรรมดังนี้
09.00 น.        พิธีเปิดโดย รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์
09.45 - 10.30 น.        บรรยายพิเศษโดย  รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยุทธ ศิริสุทธิ์
10.45 - 11.15 น.    สรุปรายวิชา  โดยนิสิตปริญญาเอกเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  รุ่นที่4   คนที่  1
11.15 - 11.45 น.    สรุปรายวิชา  โดยนิสิตปริญญาเอกเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  รุ่นที่4   คนที่  2

ช่วงบ่ายมีกิจกรรมดังนี้

13.00 - 13.30 น.    สรุปรายวิชา  โดยนิสิตปริญญาเอกเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  รุ่นที่4   คนที่  3
13.30- 14.00  น.    สรุปรายวิชา  โดยนิสิตปริญญาเอกเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  รุ่นที่4   คนที่  4
14.15 – 16.15 น.        นิสิตปริญญาเอกรุ่นที่ 1  นำเสนอในหัวข้อประสบการณ์ใน
การศึกษาในระดับปริญญาเอก
16.15 น.        บรรยายสรุปและประเมินการจัดกิจกรรมสัมมนา และปิดการ
สัมมนาโดยประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ปร.ด.
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  ผศ.ดร.สังคม  ภูมิพันธ์



    ขอกราบเรียนเชิญครับ

3 comments:

weeayut suwannapet said...

ขอบคุณมากครับ

Lapatsasom Sansanasuphaphong said...

ขอบคุณมากนะคะ

Unknown said...

เป็นประโยชน์มากครับ ขอบคุณครับ

Post a Comment

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by I Love Fat